De gang van zaken rond wel en niet chippen

Moderators: Apple, Coby, petraaken, C_arola, Dyonne

Antwoord op onderwerpPlaats een reactie
 
 
Zep

Berichten: 9994
Geregistreerd: 05-05-01

De gang van zaken rond wel en niet chippen

Link naar dit bericht Geplaatst door de TopicStarter: 05-07-03 15:16

Is er nog steeds een mogelijkheid om via een bezwaarschrift dus ongechipt met je paard op concours rond te mogen rijden? Weliswaar met die dure DNA-controle in je achterhoofd? Of heeft de KNHS deze weg nu helemaal dichtgetimmerd? Is er iemand die hier praktijkervaring mee heeft?

En hoe zit het met de chipcontroles op de landelijke wedstrijden. Word er veel gecontroleerd?

Sven heeft geen chip en ik wil dat eigenlijk zo laten. Hij heeft wel een volledig ingevuld (FEI)paspoort overigens. Eigenlijk belachelijk als je er over nadenkt dat dat dus voor de FEI genoeg identificatie is maar voor landelijke wedstrijden niet.

dressuurinstructie in Overijssel, mail voor meer informatie: louise@equimotion.nl


Laui!

Berichten: 16863
Geregistreerd: 10-01-01
Woonplaats: wherever I wanna be

Link naar dit bericht Geplaatst: 05-07-03 15:29

Ervaring niet. Onze paarden zijn gechipt.
Op endurance wedstrijden doen ze nu steekproeven en wordt naast de chip ook het hele paspoort op aftekeningen gecontroleerd. Volgens mij is het nog wel mogelijk om ongechipt op wedstrijd te gaan en dan dus eventueel de kosten van een DNA-onderzoek op je te nemen.

"Restaureer je kerk / Stuur je kinderen ten oorlog / Lees handen tot je blind bent / Maar red mij niet " - Maarten van Roozendaal

I'm livin' the dream | Interessante dingetjes

Margreet

Berichten: 18246
Geregistreerd: 24-08-01
Woonplaats: Gooi- en Eemland

Link naar dit bericht Geplaatst: 06-07-03 10:30

Ervaring heb ik er niet mee, maar om je eerste vragen te beantwoorden: Dat staat allemaal uitgekauwd in het wedstrijdreglement.... Lips are sealed

Algemeen wedstrijdreglement (incl. Reglement Identificatie & Registratie)

http://www.knhs.nl/uploads/groot/alg.regl2003.PDF

Vanaf blz. 25

Hier het deel dat voor jou het belangrijkste is.

Artikel 5 - Identificatie schreef:
1. Teneinde controle te kunnen uitoefenen of het aan een wedstrijd / rubriek deelnemende paard hetzelfde is, als het voor die wedstrijd opgegeven paard, kan van elke deelnemer aan een wedstrijd / rubriek
worden verlangd, dat deze zonder enig voorbehoud medewerking verleent aan hetzij de in art. 5, lid 2 hetzij de in art. 5, lid 3 vermelde identificatiemethode en dat daarnaast het bij het desbetreffende
paard behorende paardenpaspoort wordt getoond. De deelnemer staat er voor in dat het voor een wedstrijd / rubriek ingeschreven paard, waarvoor door of namens hem startdocumenten zijn ingeleverd
bij de wedstrijdorganisator, hetzelfde is, als het deelnemende paard.
2. Identificatie zal - behoudens het in lid 3 bepaalde - geschieden met behulp van een bij het paard ingebrachte transponder, welke voldoet aan de daartoe door de KNHS gestelde eisen. De code van een transponder bevat een uniek nummer. Het 'aflezen' van de transponder geschiedt via een reader, zodanig dat de gegevens van de transponder goed kunnen worden afgelezen. Het Federatiebestuur bepaalt wie bevoegd zijn de reader te gebruiken.

3. Indien een deelnemer, uit oogpunt van de gezondheid en het welzijn van het desbetreffende paard, een bezwaar heeft om zijn bij de KNHS geregistreerde paard van een transponder te laten voorzien, kan hij een schriftelijk, gemotiveerd bezwaar bij de directie van de KNHS indienen en deze verzoeken in plaats daarvan de identiteit van zijn paard in voorkomende gevallen te doen vaststellen door DNAonderzoek.
Het bezwaar kan alleen betrekking hebben op een in het bezwaarschrift vermeld, bij de KNHS geregistreerd, paard waarvoor door de deelnemer op de datum van bezwaar een voorlopige startkaartaanvraag is ingediend bij het secretariaat van de KNHS en niet op in de toekomst door de
deelnemer te verkrijgen paarden. Indien het bezwaar zich richt tegen meer dan één paard kan met het indienen van één bezwaar worden volstaan, welk bezwaar slechts betrekking heeft op de daarin vermelde
paarden.
4. Totdat op het verzoek, als bedoeld in art. 5, lid 3 is beslist, mag met het betreffende paard niet aan wedstrijden worden deelgenomen, tenzij de directie van de KNHS tijdelijk schriftelijk ontheffing verleent
om met het desbetreffende paard aan wedstrijden deel te nemen, totdat op het bezwaar is beslist. Deze tijdelijke ontheffingsverklaring zal op het wedstrijdterrein op verzoek van een official moeten worden getoond, bij gebreke waarvan het betreffende paard onmiddellijk van de betreffende wedstrijd/ rubriek wordt gediskwalificeerd.
5. Indien de directie van de KNHS schriftelijk toestemming verleent om de identiteit van het daarin vermelde paard bij deelname aan wedstrijden door middel van een DNA-onderzoek te doen vaststellen, geldt die toestemming slechts voor de combinatie van de desbetreffende deelnemer en het daarin vermelde paard en na inachtneming van het in lid 6 van dit artikel bepaalde. Nadat voor een paard op naam van een andere deelnemer een startkaart is aangevraagd, zal de opvolgende deelnemer zonodig opnieuw bezwaar moeten maken en een nieuw verzoek, als bedoeld in lid 3 van dit artikel, moeten doen.
6. Indien toestemming, als bedoeld in art. 5, lid 5, is verleend is de deelnemer verplicht - alvorens aan een wedstrijd deel te kunnen nemen - voor zijn rekening het DNA-profiel van het desbetreffende paard te
doen vaststellen, door een door het bondsbestuur aangewezen laboratorium, alsmede bij dat laboratorium en bij de KNHS het DNA-profiel te deponeren. De directie van de KNHS kan op verzoek van de
deelnemer bepalen dat het bepaalde in de eerste zin niet van toepassing is, indien het DNA-profiel van het desbetreffende paard reeds eerder door een andere instantie dan het door het Federatiebestuur aangewezen laboratorium is vastgelegd, in welk geval bedoeld DNA-profiel bij bedoeld laboratorium en bij de KNHS dient te worden gedeponeerd, alvorens aan een wedstrijd kan worden deelgenomen.
7. Indien een paard (nog) niet van een transponder is voorzien, mag alleen met dat paard aan wedstrijden worden deelgenomen, indien ontheffing is verleend als bedoeld in art. 2 lid 1 of in art. 5, lid 4 en
voorts voldaan is aan het bepaalde in lid 6 van dit artikel en de deelnemer op het wedstrijdterrein de schriftelijke toestemming voor DNA-onderzoek, betrekking hebbend op het betreffende paard, kan tonen.
8. Indien toestemming is verleend voor identificatie door middel van DNA-onderzoek, zullen ter vaststelling van de identiteit van het daartoe aangewezen paard door de afgevaardigde/vertegenwoordiger
of door een andere daartoe officieel door de KNHS aangestelde functionaris ongeveer twintig haren met haarwortels worden getrokken. Deze worden onderverdeeld in een A-monster en een B-monster,
waarop of waarin de voor identificatie benodigde gegevens van het desbetreffende paard worden vermeld. Het bondsbestuur kan hiervoor nadere richtlijnen, zoals omschreven in het DNA-protocol, voorschrijven.
9. De deelnemer is gehouden aan het in dit artikel bedoelde identificatie onderzoek op eerste verzoek zijn volledige medewerking te verlenen.
10. De voor DNA-onderzoek getrokken haren van het A-monster worden door een door het Federatiebestuur aangewezen laboratorium vergeleken met het van het deelnemende paard gedeponeerde DNAprofiel.
De haren van het B-monster worden voor onderzoek gebruikt indien het A-monster in het ongerede is geraakt of wanneer er een contra-expertise wordt uitgevoerd.
11. Het laboratorium doet van de uitslag van elk onderzoek schriftelijk mededeling aan de directie van de KNHS, die de betrokken deelnemer schriftelijk inlicht, indien het laboratoriumonderzoek uitwijst dat
het DNA-onderzoek en het DNA-profiel niet met elkaar overeenstemmen.
12. Indien voor, tijdens of na een wedstrijd / rubriek blijkt dat het DNA-profiel van het getrokken haar niet overeenstemt met het gedeponeerde DNA-profiel van het betreffende paard, is de deelnemer in overtreding.
Het deelnemende paard zal alsnog worden gediskwalificeerd van de rubriek / wedstrijd, waar het DNA-monster werd genomen, op grond waarvan is vastgesteld dat het niet kon gaan om hetpaard, waarmee door de deelnemer werd voorgewend deel te nemen.
13. Voor rekening van de deelnemer komen de kosten van:
a. het aanbrengen van een transponder;
b. het vaststellen en deponeren van een DNA-profiel;
c. het DNA-onderzoek, telkens indien het aan een wedstrijd deelnemend paard voor identificatie is aangewezen. Deze kosten zijn verschuldigd aan de KNHS. Indien deze kosten niet binnen veertien dagen na de wedstrijd waar de identificatie heeft plaatsgevonden aan de KNHS zijn voldaan, mag met dat paard niet eerder aan wedstrijden worden deelgenomen, dan nadat de KNHS heeft verklaard dat betaling van de verschuldigde gelden is ontvangen en het DNA-profiel juist is gebleken.Het kan dus wel, maar lijkt me een omslachtige en kostbare geschiedenis.

Nulla tenaci invia est via

Zep

Berichten: 9994
Geregistreerd: 05-05-01

Link naar dit bericht Geplaatst door de TopicStarter: 06-07-03 16:10

Er is van hem al eens een DNA-profiel vastgesteld, vanwege een onhandige schetser die 2 veulens door elkaar had gehaald. Ik wil hem alleen maar in de Pavo Cup starten, daarna gaat hij weer naar Zweden en daar hoef je geen chip te hebben. Ik ga dus maar een ontheffing aanvragen voor de Pavo Cup wedstrijden.

Waar heb je dat reglement gevonden trouwens? Ik had op de site gekeken maar heb er kennelijk overheen gezien want ik kon het nergens vinden Verward

dressuurinstructie in Overijssel, mail voor meer informatie: louise@equimotion.nl

Pluutje

Berichten: 5583
Geregistreerd: 22-04-01
Woonplaats: Nieuwegein

Link naar dit bericht Geplaatst: 06-07-03 16:24

Bij ons wordt er nooit gecontroleerd, ook geen paspoorten of iets. Het is voor mij wel thuis dus mij kennen ze wel bij het secretariaat maar ik geloof dat anderen het ook hoeven te laten zien. Bij ons zijn ze ook heel makkelijk met startcoupons, ze zeggen wel dat je ze een bepaalde tijd van te voren moet opsturen maar in de praktijk zijn ze helemaal niet zo streng. Bij ons was een vrouw(van buiten af)haar startcoupons vergeten dus is toen naar huis gereden om ze te halen. Er zat inrijden tussen de 2 proeven in en toen mocht ze na het inrijden voor de 2de proef haar 1ste proef rijden en dan als laatst haar 2de proef(ze liep dus wel 1 keer inrijden mis). Dit werd zo geregeld omdat ze dus niet op tijd terug zou zijn om haar eerste proef op de gewone tijd te rijden(overigens is de betreffende deelnemer in beide proeven eerste geworden)

Ik praat hier steeds over mijn eigen ruitervereniging, dat is momenteel de enige plek waar ik start dus verder weet ik het niet maar ik geloof dat er lang niet altijd wordt gecontroleerd.

(ik was een tijdje terug ergens anders bij een wedstrijd toen vroeg de lezer aan de jury of ze het paspoort wilde zien, zeiden ze nee.)

Jura

Berichten: 10793
Geregistreerd: 16-01-01
Woonplaats: Veluwe en 't Gooi

Link naar dit bericht Geplaatst: 06-07-03 18:09

Razinda is niet gechipt, ik heb gebruik gemaakt van de DNA-registratie. Tot nu toe ben ik nog niet gecontroleerd, het is nu een jaar geleden.

~*~ Pienie fan! ~*~
www.jura-artwork.nl

JollyJumper

Berichten: 1325
Geregistreerd: 17-12-02
Woonplaats: Vortum Mullem

Link naar dit bericht Geplaatst: 06-07-03 20:23

Ik ben eigenlijk net terug van wedstrijd en bij ons is de pony gecontroleerd op chip en ook het paard van mijn vriendin. Bijna iedereen werd gecontroleerd als ie van het dressuurterrein af wilde. Ik had dat nog nooit eerder gezien, maar ze doen het toch blijkbaar echt wel.

Jumper 15-05-1991 - 15-07-2007 in mijn hart voor altijd
Maar Sanchez en ik maken een nieuw begin, al M1 + 0 Haha!

ricoh

Berichten: 1092
Geregistreerd: 02-01-02

Link naar dit bericht Geplaatst: 06-07-03 20:27

Mijn paard is van de week gechipt en die man zei dat vanaf 1 januari 2004 ALLE paarden en pony's, waaronder dus ook veulens en bejaarden gechipt moeten zijn. Ik denk dat je er dus toch niet onderuit komt.

Margreet

Berichten: 18246
Geregistreerd: 24-08-01
Woonplaats: Gooi- en Eemland

Link naar dit bericht Geplaatst: 06-07-03 21:47

Zep schreef:
Waar heb je dat reglement gevonden trouwens? Ik had op de site gekeken maar heb er kennelijk overheen gezien want ik kon het nergens vinden Verwardwww.knhs.nl --> KNHS (al had ik bij 'wedstrijdsport' logischer gevonden) --> reglementen en dan in dit geval het algemeen wedstrijdreglement

Nulla tenaci invia est via

zobras
Berichten: 6059
Geregistreerd: 23-08-01

Link naar dit bericht Geplaatst: 07-07-03 12:53

Die regel van Alle chippen is nog niet vast.

DNA registratie is nog steeds in de reglementen een alternatief voor chippen. Mijn paard is ook DNA geregistreerd maar ook nog nooit een controle gehad. Ook de paarden van vriendinnen met DNA zijn nog niet eerder gecontroleerd. Maar dat risico loop je altijd. Kan me nog iets herinneren dan er eerder controle was gedaan bij een PAVO Cup wedstrijd en dat er een van Christa Laarakkers meereed zonder chip en daarover behoorlijk veel ophef over was. Dus er is identificatie nodig.

curly2day

Berichten: 5420
Geregistreerd: 23-06-01
Woonplaats: Gelderland

Link naar dit bericht Geplaatst: 07-07-03 12:58

Even off-toppic

ricoh schreef:
Mijn paard is van de week gechipt en die man zei dat vanaf 1 januari 2004 ALLE paarden en pony's, waaronder dus ook veulens en bejaarden gechipt moeten zijn. Ik denk dat je er dus toch niet onderuit komt.


Je mag toch pas vanaf dat ze 2 jaar zijn chippen, tenmiste zover ik weet.
Hoe willen ze dat dan bij veulens gaan doen?

eveline_B

Berichten: 2768
Geregistreerd: 05-09-02
Woonplaats: Salland

Link naar dit bericht Geplaatst: 07-07-03 13:05

Waarom mag je pas chippen vanaf 2 jaar? Volgens mij worden veulens ook gechipt.

zobras
Berichten: 6059
Geregistreerd: 23-08-01

Link naar dit bericht Geplaatst: 07-07-03 14:13

Alles mag, dus als je je veulen wilt chippen kan dat. Echter, de chip wordt ingebracht in een spier. Die spier is bij een veulen volop in ontwikkeling. Door die ontwikkeling zou het kunnen dat de chip irritatie in de spier kan veroorzaken met alle gevolgen van dien. Daarom is het te adviseren zo wie zo niet bij veulens te chippen.
Dit is ook gelijk mijn grootste bezwaar tegen chippen. Een spier van een paard varieert veel meer van volume dan bij mensen. Dus wanneer je paard ziek is of kreupel neemt de volume van de spieren snel af. Wanneer er een chip in zit, kan het zijn dat de chip na schommeling van de spiervolume zich opnieuw moet gaan innestelen. Zelfs de leverancier van de chips gaf dit toe. Hiermee zijn NOOIT onderzoekingen gedaan. Let wel, in Amerika is chippen al verboden en doen ze alleen maar DNA.

Estragon

Berichten: 1666
Geregistreerd: 17-05-03
Woonplaats: Delft

Link naar dit bericht Geplaatst: 07-07-03 18:38

Hoe werkt dat dan met DNA registratie??

ikhier

Berichten: 11
Geregistreerd: 21-12-02

Link naar dit bericht Geplaatst: 07-07-03 20:13

ja, Eleonoor, dat is ook de reden dat ik mijn paarden niet laat chippen.

JUPPIE!!!

zobras
Berichten: 6059
Geregistreerd: 23-08-01

Link naar dit bericht Geplaatst: 08-07-03 08:56

Hoe het werkt met DNA registratie staat hierboven al omschreven. DNA is volledig pijnloos, tenzij je trekken van een paar manenharen mishandeling wilt noemen. Voor diefstal is trouwens DNA veel waterdichter dan chippen. DNA is absoluut uniek, terwijl het aflezen van de chip wel eens mis gaat. En als diefstal preventie zijn ze beiden gelijk, de dief gaat niet eerst controelren of het paard gechipt of DNA geregistreerd is.
DNA is duurder, dat klopt. Maar een paard die straks afgemaakt moet worden tgv chippen is vele malen duurder. En geloof me, er zijn al een paar afgemaakt door problemen met een chip.

Ikhier, zat jij toen ook niet in de groep anti-chippers? Weeet wel dat we toen heel veel ZZPG ruiters in onze groep hadden. Juist de ruiters die op het hoogste niveau meerijden heeft meer besef van het risico dat hun paarden lopen dan in de basis sport. Daarbij komt neemt het gros van de ruiters de beslissing van de KNHS voor lief zonder na te denken over de risico's.

Margreet

Berichten: 18246
Geregistreerd: 24-08-01
Woonplaats: Gooi- en Eemland

Link naar dit bericht Geplaatst: 08-07-03 09:29

Eleonoor schreef:
DNA is absoluut uniek


Niet bij een eeneiige tweeling of kloon Haha! Knipoog

Nulla tenaci invia est via

ricoh

Berichten: 1092
Geregistreerd: 02-01-02

Link naar dit bericht Geplaatst: 08-07-03 21:31

curly2day"]
Even off-toppic

[quote="ricoh schreef:
Mijn paard is van de week gechipt en die man zei dat vanaf 1 januari 2004 ALLE paarden en pony's, waaronder dus ook veulens en bejaarden gechipt moeten zijn. Ik denk dat je er dus toch niet onderuit komt.


Je mag toch pas vanaf dat ze 2 jaar zijn chippen, tenmiste zover ik weet.
Hoe willen ze dat dan bij veulens gaan doen?
[/quote]

Dat is dus ook het eerste wat wij vroegen. De man zei dat het geen kwaad kon, de chip wordt gewoon ingekapseld en zal niet in de weg zitten in de groei. Hij was er wel tegen en zou er nog werk van maken, maar dat was omdat hij helemaal niets verdiend aan het chippen en hij vindt dat er wel wat tegenover moet staan. Maar hij vertelde dat het ook voor veulens geen kwaad kon en zou het zelfs in de eerste maand van hun leven doen zodat ze nog een beetje hanteerbaar zijn.

zobras
Berichten: 6059
Geregistreerd: 23-08-01

Link naar dit bericht Geplaatst: 09-07-03 07:33

O, help. Omdat ze nog hanteerbaar zijn moet je maar chippen. Heb je zo'n ding ooit werkelijk gezien!! Zou jij die in je spier willen!!! Onvoorstelbaar, hoe dom iemand toch kan redeneren. Chippen doet wel degelijk pijn. Sommige paarden reageren heel heftig met chippen en dat is niet omdat ze het leuk vinden om vervelend te zijn.
De man die chipt doet het omdat hij het moet doen. Zelf Virbac, de leverancier van de chips, had toegegeven dat het zeker niet onwaarschijnlijk is dat er met inkapselen bij jonge paarden en paarden die vaak ziek of kreupel zijn dat er op termijn problemen kunnen ontstaan. En dat wist een veearts van Virbac te vertellen, niet een leuke vent met een uurtje chip cursus!! Wat weten die nou van spier opbouw??

Lielle

Berichten: 65270
Geregistreerd: 12-01-01

Link naar dit bericht Geplaatst: 09-07-03 07:47

Ik weet uit ervaring dat het zeer doet. Pablo (de onze Haha!) is nog steeds hysterisch voor spuiten sinds hij gechipt is, terwijl hij voor die tijd een schaap was.

zobras
Berichten: 6059
Geregistreerd: 23-08-01

Link naar dit bericht Geplaatst: 09-07-03 08:00

E voila!! Oops sorry, dubbel bericht, kan deze worden verwijderd?
Laatst bijgewerkt door zobras op 09-07-03 08:13, in het totaal 1 keer bewerkt

zobras
Berichten: 6059
Geregistreerd: 23-08-01

Link naar dit bericht Geplaatst: 09-07-03 08:01

E voila!! En helaas is jou Pablo niet de enige. Mijn Pablo weet het gelukkig niet, die is DNA geregistreerd.

Jura

Berichten: 10793
Geregistreerd: 16-01-01
Woonplaats: Veluwe en 't Gooi

Link naar dit bericht Geplaatst: 09-07-03 08:17

Eleonoor schreef:
Alles mag, dus als je je veulen wilt chippen kan dat. Echter, de chip wordt ingebracht in een spier. Die spier is bij een veulen volop in ontwikkeling. Door die ontwikkeling zou het kunnen dat de chip irritatie in de spier kan veroorzaken met alle gevolgen van dien. Daarom is het te adviseren zo wie zo niet bij veulens te chippen.
Dit is ook gelijk mijn grootste bezwaar tegen chippen. Een spier van een paard varieert veel meer van volume dan bij mensen. Dus wanneer je paard ziek is of kreupel neemt de volume van de spieren snel af. Wanneer er een chip in zit, kan het zijn dat de chip na schommeling van de spiervolume zich opnieuw moet gaan innestelen. Zelfs de leverancier van de chips gaf dit toe. Hiermee zijn NOOIT onderzoekingen gedaan. Let wel, in Amerika is chippen al verboden en doen ze alleen maar DNA.


Precies!

Ik denk wel dat er binnenkort gecontroleerd gaat worden, bijv. op de Kringkampioenschappen, maar dat zie ik dan wel weer...

~*~ Pienie fan! ~*~
www.jura-artwork.nl

Fitzroy
Berichten: 18266
Geregistreerd: 11-01-01

Link naar dit bericht Geplaatst: 09-07-03 08:59

Ik heb de controleur op de Regiokampioenschappen van Zuid Holland iig wel gesproken, hij heeft vrijdag 21 paarden gecontroleerd en zaterdag zou hij er ook nog een aantal doen.

Niets is zo eerlijk verdeeld als het verstand. Iedereen denkt er genoeg van te hebben.

Suzanne F.

Berichten: 30070
Geregistreerd: 03-03-01

Link naar dit bericht Geplaatst: 09-07-03 10:15

Ik heb mijn paarden maar gewoon laten chippen hoor. Ik had met Insy en met Stravinsky al niks gemerkt, ze hebben nergens last van gehad. Bij ons op de hengstenhouderij zijn ze allemaal gechipt, ook Gribaldi en Lucky times enzo. Ik geef het maar over. Dat DNA is ook zo´n gedoe.

"Through dangers untold and hardships unnumbered, I have fought my way here to the castle beyond the Goblin City to take back the child that you have stolen. For my will is as strong as yours, and my kingdom is as great - You have no power over me"


Antwoord op onderwerpPlaats een reactie

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Googlebot en 3 bezoekers