Idee voor een Wiki artikel? Lees in dit artikel hoe je kunt helpen!

Bokt:Gebruikersvoorwaarden

Uit Bokt

Dit zijn de Gebruiksvoorwaarden Bokt.nl.

Het gebruik van Bokt.nl is gebonden aan de onderstaande voorwaarden en het is niet mogelijk gebruik te maken van de site zonder deze voorwaarden te accepteren. Van deze gebruiksvoorwaarden kan alleen worden afgeweken na schriftelijke toestemming van Bokt.nl.

Artikel 1. Gebruik van Bokt.nl

 1. Het doel van Bokt.nl is het bieden van een platform voor het uitwisselen van informatie over paarden en alles wat daar bij komt kijken. Gebruikers zijn vrij om daaraan bij te dragen binnen de grenzen die zijn vastgesteld door het beheer. Bokt.nl en haar moderatoren hebben hierbij uiteindelijk het laatste woord.
 2. Bokt.nl is toegankelijk door een persoonlijk account met een zelfgekozen gebruikersnaam, dit account is beveiligd tegen gebruik door onbevoegden door middel van een wachtwoord. De gebruiker houdt dat wachtwoord geheim en zorgt ervoor dat het persoonlijke account alleen door de gebruiker zelf gebruikt wordt. De gebruiker staat ervoor in dat alle acties vanaf het eigen account eigen acties van de gebruiker zijn, dan wel aan gebruiker toe te rekenen zijn. De gebruiker is dus ook juridisch aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij Bokt.nl heeft gemeld dat het account gehackt is.
 3. Bokt.nl verwerkt de persoonsgegevens die worden opgegeven bij registratie en bij het gebruik van de site. Door het gebruik van Bokt.nl geeft de gebruiker toestemming voor alle verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor een veilig gebruik van de site. Bokt.nl deelt zo min mogelijk persoonsgegevens met derden, maar deelt wel geanonimiseerde gebruiksgegevens voor advertentiedoeleinden. Raadpleeg de privacyverklaring van Bokt.nl voor meer informatie.
 4. Door het plaatsen van foto's geeft de gebruiker expliciet toestemming om eventuele bijzondere persoonsgegevens te verwerken. De gebruiker staat ervoor in dat met het plaatsen van een foto deze foto geen inbreuk maakt op rechten van derden, met name, maar niet uitsluitend, privacy- en auteursrechten. Door het plaatsen wordt eveneens toestemming verleend om een verkleinde en/of uitgesneden versie van de foto op de voorpagina van Bokt of andere media te plaatsen, tenzij daarover op voorhand anders over is afgesproken met Bokt.nl. Contact daarover kan worden opgenomen via support@bokt.nl.
 5. Omdat Bokt.nl een discussieforum omvat dat leesbaar moet blijven, heeft Bokt.nl er belang bij dat bijdragen aan topics zoveel als mogelijk behouden blijven. Bijdragen aan het forum worden daarom in beginsel zoveel als mogelijk behouden. Een verzoek tot verwijderen van een bericht, waarin geen persoonsgegevens zijn opgenomen, wordt daarom niet zonder meer toegewezen. Wanneer er wel persoonsgegevens zijn geplaatst, zullen die zo spoedig mogelijk worden geanonimiseerd.

Artikel 2. Gebruiksregels

 1. Het is verboden Bokt.nl te gebruiken in strijd met alle toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt in ieder geval, maar niet uitsluitend, het opslaan of verspreiden van smaad, laster of racistische berichten, maar ook het lastigvallen van andere gebruikers, het aanmaken van accounts onder andermans naam of het zich op andere wijze voordoen als een ander.
 2. Daarnaast is het verboden om op Bokt.nl:
  • onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken;
  • reacties te plaatsen in topics waar dat ongewenst is (offtopic);
  • een reactie te plaatsen die kwetsend, obsceen, vulgair, lasterlijk, haatdragend, bedreigend of sexueel-georiënteerd is (ook wanneer die misschien legaal zou zijn);
  • informatie of hyperlinks te plaatsen die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of behulpzaam te zijn bij het maken van inbreuk op rechten van anderen, met name, maar niet uitsluitend het faciliteren van computercriminaliteit;
  • inbreuk te maken op de persoonlijke levenssfeer van anderen, of dat nu gebruikers van Bokt of derden zijn;
  • en verder al datgene te doen wat in strijd is met de netiquette.
 3. Bij overtreding van de gebruikersvoorwaarden, na een klacht of door het team van Bokt.nl zelf geconstateerd, mag Bokt.nl zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen of te bevorderen dat de regels niet opnieuw overtreden worden.
 4. Als Bokt.nl vindt dat er hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de technische systemen van Bokt.nl of derden, in het bijzonder door overmatig verzenden van berichten of andere gegevens, het lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, malware en vergelijkbare zaken, dan mag Bokt.nl alle maatregelen te nemen die zij nodig acht om dit gevaar af te wenden, in het bijzonder het aanpassen van berichten van gebruikers voor zover dat nodig is om dat gevaar af te wenden.
 5. Bokt.nl mag altijd aangifte doen van geconstateerde strafbare feiten. Bokt mag ook de opgeslagen identificerende gegevens afgeven aan een derde die klaagt over een inbreuk op diens rechten wanneer (a) de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk i, (b) er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en (c) de derde een onmiskenbaar belang heeft bij afgifte van de gegevens.
 6. Wanneer er sprake is van een onmiskenbaar onrechtmatige publicatie op Bokt, dan kan dat gemeld worden via support@bokt.nl. Bokt.nl zal de publicatie, als daar inderdaad sprake van is, zo spoedig mogelijk aanpassen of verwijderen.
 7. Bokt.nl kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op de gebruiker verhalen. De gebruiker vrijwaart Bokt.nl van alle claims van derden in verband met de vanaf zijn of haar account geplaatste informatie.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

 1. Bokt.nl spant zich in om de site 24 uur per dag, 7 dagen in de week ter beschikking te stellen, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid. Onderhoud wordt zoveel mogelijk vooraf aangekondigd.
 2. Bokt.nl kan en mag de functionaliteit van de site aanpassen. Daarbij zijn feedback en suggesties van de gebruikers welkom, maar uiteindelijk beslist Bokt.nl over de toe te passen aanpassingen.

Artikel 4. Intellectuele eigendom

 1. Het platform Bokt.nl, de bijbehorende software en alle informatie en afbeeldingen geplaatst door Bokt.nl zelf zijn de intellectuele eigendom van Bokt.nl. Ze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder ondubbelzinnige schriftelijke toestemming van Bokt.nl, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
 2. Berichten en anderen informatie die worden geplaatst door gebruikers blijven eigendom van de gebruikers. Bokt.nl heeft een gebruiksrecht om deze gegevens te gebruiken voor de functionaliteit van de site en alles dat daarmee samenhangt. Dit gebruiksrecht wordt voor onbepaalde tijd gegeven en kan niet worden ingetrokken. Het gebruiksrecht blijft bestaan na beëindiging van de overeenkomst. In uitzonderlijke gevallen waarin sprake is van een zwaarwegend belang tegen voortgezet gebruik van de informatie kan Bokt.nl besluiten tot aanpassing of verwijdering.
 3. Bokt.nl zal geen kennis nemen van door gebruikers geplaatste privégegevens, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of gedwongen door een wettelijke plicht of gerechtelijk bevel. Wanneer daarvan sprake is zal Bokt.nl zich binnen de mogelijkheden inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken.
 4. Als Bokt.nl constateert dat bijdragen van het forum zonder toestemming zijn overgenomen door sites van derden mag Bokt.nl uit eigen naam of namens de gebruikers hiertegen in rechte optreden, maar is hiertoe niet verplicht. Alle kosten hiervan zijn voor Bokt.nl, maar de gebruiker is verplicht hieraan zo nodig medewerking te verlenen.

Artikel 5. Vergoeding voor de dienst

 1. Het gebruik van Bokt.nl is gratis. Om dit te kunnen doen, toont Bokt.nl advertenties. Het is mogelijk een abonnement af te sluiten zodat advertenties niet meer worden vertoond.

Artikel 6. Aansprakelijkheid - vrijwaring

 1. Tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid accepteert Bokt.nl geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de site, met name, maar niet uitsluitend voor directe schade, indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 2. Eventuele schade waarvoor Bokt.nl aansprakelijk zou kunnen zijn dient binnen redelijke termijn, maar uiterlijk twee maanden na ontdekking van de schade bij Bokt.nl gemeld te worden op het e-mail-adres support@bokt.nl.
 3. Wanneer er sprake is van overmacht is Bokt.nl niet gehouden welke schade dan ook te vergoeden. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

Artikel 7. Duur en opzegging

 1. Deze gebruikersovereenkomst gaat in zodra de gebruiker een account op Bokt.nl aanmaakt en loopt vanaf dat moment voor onbepaalde tijd.
 2. Gebruikers kunnen de overeenkomst beëindigen door op te zeggen via het e-mailadres support@bokt.nl. Het account van de gebruiker wordt in overleg met de gebruiker wel of niet geanonimiseerd, maar in geen geval verwijderd.
 3. Bokt.nl kan de overeenkomst beëindigen wanneer er achttien maanden geen gebruik is gemaakt van een account. In dat geval zal eerst een herinneringsmail verzonden worden aan het e-mailadres dat aan het account gekoppeld is.

Artikel 8. Wijzigingen prijzen en voorwaarden

 1. Bokt.nl mag deze voorwaarden op ieder moment aanpassen.
 2. Bokt.nl zal significante wijzigingen of aanvullingen aankondigen via het forum zodat alle gebruikers daar kennis van kunnen nemen.
 3. Gebruik van het forum na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 9. Overige bepalingen

 1. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen in verband met Bokt.nl zullen met uitsluiting van andere gerechten worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Bokt.nl gevestigd is.
 3. De data zoals opgeslagen door Bokt.nl worden geacht juist te zijn, tenzij tegenbewijs daarvan geleverd wordt.
 4. Bokt.nl mag de rechten en verplichtingen uit deze gebruikersovereenkomst overdragen aan een derde die Bokt.nl overneemt.


Laatste wijziging: 25 mei 2018