Wijziging Tijdelijke regeling landelijke vervoersbeperkingen

Moderators: Shanna, khirshanta, Hanmar, Amaryllis, Dani, Polly

Antwoord op onderwerpPlaats een reactie
 
 
Mytens_oud

Berichten: 4184
Geregistreerd: 20-03-01
Woonplaats: omgeving Utrecht

Link naar dit bericht Geplaatst door de TopicStarter: 05-04-01 07:44

Wijziging Tijdelijke regeling landelijke vervoersbeperkingen mond- en klauwzeer 2001 II
dd.04-04-2001 17:30 uur
4 april 2001
Toelichting

Onderhavige regeling betreft een wijziging van de Regeling uitvoerverbod vee en bepaalde dierlijke producten mond- en klauwzeer 2001. Door middel van deze wijziging wordt het exportverbod van paardachtigen versoepeld. Deze versoepeling houdt in dat paardachtigen vanuit Nederland met uitzondering van de als gevolg van uitbraken van mond- en klauwzeer ingesloten gebieden, mogen worden verzonden naar andere lidstaten indien voldaan wordt aan de voorwaarden die in Beschikking 2001/223/EG staan genoemd.

Voorts wordt door wijziging van de Tijdelijke regeling landelijke vervoersbeperkingen mond- en klauwzeer 2001 II het vervoer van paardachtigen onder voorwaarden toegestaan buiten de als gevolg van uitbraken van mond- en klauwzeer ingesloten gebieden. Uitgangspunt blijft een totaal vervoersverbod voor paardachtigen, waarbij uitzonderingen worden gemaakt voor de volgende situaties:


het vervoer van paardachtigen, afkomstig van gespecialiseerde bedrijven (d.i. bedrijven waar geen evenhoevigen worden gehouden), naar andere bedrijven. Het bedrijf van bestemming mag een gemengd bedrijf zijn (d.i. bedrijven waar naast paardachtigen ook evenhoevigen worden gehouden).
het vervoer van paardachtigen, afkomstig van gemengde bedrijven, naar gespecialiseerde bedrijven.
Het vervoer dient rechtstreeks plaats te vinden. Van belang is dat vervoer van paardachtigen van gemengde bedrijven naar andere gemengde bedrijven ten strengste verboden is. Teneinde het risico op verspreiding van het mond- en klauwzeervirus zoveel mogelijk tegen te gaan dienen contacten tussen bedrijven waar evenhoevigen verblijven vermeden te worden.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

Gelet op artikel 10, eerste lid, van Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoƶtechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en produkten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG L 224) en op Beschikking 2001/223/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 21 maart 2001 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met mond- en klauwzeer in Nederland (PbEG L 82);

Gelet op artikel 17, 30, eerste en vierde lid, 31 en 80 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

BESLUIT:

Artikel I

Aan artikel 1 van de Regeling uitvoerverbod vee en bepaalde dierlijke producten mond- en klauwzeer 2001 wordt een lid toegevoegd, luidende:


Het in het eerste lid bedoelde verbod geldt niet ten aanzien van paardachtigen, afkomstig uit het gebied, bedoeld in de Bijlage bij de Tijdelijke regeling landelijke vervoersbeperkingen mond- en klauwzeer 2001 II, indien wordt voldaan aan de in artikel 12 van Beschikking 2001/223/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 21 maart 2001 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met mond- en klauwzeer in Nederland (PbEG L 82) gestelde voorwaarden.
Artikel II

De Tijdelijke regeling landelijke vervoersbeperkingen mond- en klauwzeer 2001 II wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

Het tweede lid komt te luiden:
Het in het eerste lid bedoelde verbod geldt niet voor:
het verplaatsen van paardachtigen, voorzover deze bereden worden door een persoon, door een persoon aan de handteugel wordt meegevoerd of kennelijk uit recreatief oogpunt voor een wagen worden gespannen;
het rechtstreekse vervoer van paardachtigen vanaf een bedrijf waar geen evenhoevigen worden gehouden;
het rechtstreekse vervoer van paardachtigen naar een bedrijf waar geen evenhoevigen worden gehouden;
mits, voorzover van toepassing, voldaan wordt aan het derde lid.


Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
De vervoerder van paardachtigen of de bestuurder van een vervoermiddel, bestemd of kennelijk bestemd voor het vervoer van paardachtigen, binnen het in de bijlage bedoelde gebied, is verplicht:
ervoor zorg te dragen dat na ieder bezoek aan een bedrijf waar paardachtigen wordt gehouden, de wielkasten van dat vervoermiddel alsmede andere voorwerpen, voordat het vervoermiddel het bedrijf verlaat, worden gereinigd en ontsmet, overeenkomstig een door de directeur van de Rijksdienst voor de keuring van vee en vlees goedgekeurd hygiƫneprotocol;
een inzichtelijke registratie bij te houden en tot nader order te bewaren, waarin in elk geval de volgende gegevens worden opgenomen:
adres en plaats van de bezochte bedrijven;
de vervoerde paardachtigen;
de gereden route, en
datum en tijdstip van het vervoer.


Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

Voor de tekst wordt de aanduiding '1' geplaatst.
Er wordt een lid toegevoegd luidende:
Het in het eerste lid bedoelde verbod geldt niet voor vervoermiddelen, uitsluitend bestemd of kennelijk bestemd voor het vervoer van paardachtigen, mits voldaan wordt aan artikel 1, derde lid.

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

Het tweede lid, onderdeel b, komt te luiden:
personen die in het kader van de uitoefening van hun beroep of bedrijf pluimvee ophalen of afleveren met inachtneming van artikel 3, derde lid;
De onderdelen c tot en met j worden geletterd d tot en met k.
Er wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:
personen die paardachtigen ophalen of afleveren met inachtneming van artikel 1, derde lid;
In het laatste zinsdeel van het tweede lid wordt 'de personen, bedoeld in de onderdelen b tot en met j' vervangen door: de personen, bedoeld in in de onderdelen b tot en met k.
In het derde lid wordt 'De in het tweede lid, onderdelen b tot en met j, bedoelde voorwaarden' vervangen door: De in het tweede lid, onderdelen b tot en met k, bedoelde voorwaarden.

Artikel 10 komt te luiden:
Artikel 10

Iedere eigenaar, houder of hoeder van vee of pluimvee in het gebied, bedoeld in de bijlage, draagt ervoor zorg dat het vee, met inachtneming van artikel 1, tweede en derde lid, en het pluimvee, met inachtneming van artikel 3, tweede en derde lid, zijn verblijfplaats niet verlaat.

Artikel III

Deze regeling wordt op 4 april 2001 om 17.30 uur bekendgemaakt aan de media en treedt onmiddellijk daarna in werking.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

Hoofd AMF.
ik heb er 1, een chocolad met wit katertje,
Gizmo !! Mijn icon is zijn vader.


Laura

Berichten: 8338
Geregistreerd: 20-02-01
Woonplaats: Midden van Gelderland

Link naar dit bericht Geplaatst: 05-04-01 08:23

YES YES YES Lachen
Wij hebben over twee weken een bruiloft waarbij het bruidspaar in een koets vervoerd wordt naar het stadhuis en wij er met de paarden achteraan zouden rijden.. dat mag nu weer!!!!!

Karin

Berichten: 61968
Geregistreerd: 10-01-01

Link naar dit bericht Geplaatst: 05-04-01 09:29

"onder voorwaarden toegestaan buiten de als gevolg van uitbraken van mond- en klauwzeer ingesloten gebieden"

Dus in de besmette en verdachte gebieden mag het nog steeds niet.

.
If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. <African proverb>


Antwoord op onderwerpPlaats een reactie