Lees hier: nu ook vervoersverbod voor paarden!!

Moderators: Polly, Shanna, khirshanta, Amaryllis, Hanmar, Dani

Antwoord op onderwerpPlaats een reactie
 
 
Mytens_oud

Berichten: 4184
Geregistreerd: 20-03-01
Woonplaats: omgeving Utrecht

Link naar dit bericht Geplaatst door de TopicStarter: 21-03-01 14:05

Tijdelijke regeling standstill mond- en klauwzeer Nederland 2001
dd.21-03-2001 11:00 uur
21 maart 2001
DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

Gelet op artikel 10, eerste lid, van Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en produkten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG L 224);
Gelet op artikel 17, 30, eerste en vierde lid, en 31 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

BESLUIT:

Artikel 1

Het vervoer, met inbegrip van verplaatsing over de openbare weg zonder vervoermiddel, van

vee;
pluimvee;
rundersperma, varkenssperma en sperma van schapen en geiten, als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling handel levende dieren en levende producten, alsmede sperma van andere evenhoevigen;
embryo´s van runderen, varkens, schapen en geiten, als bedoeld in artikel 10.1 van de Regeling handel levende dieren en levende producten, alsmede embryo´s van andere evenhoevigen;
eicellen van runderen, varkens, schapen, geiten en andere evenhoevige dieren;
mest van vee of pluimvee;
uit, binnen en naar het gebied, bedoeld in de bijlage, is verboden.
Artikel 2


De vervoerder van melk of vervoermiddelen kennelijk bestemd voor het vervoer van melk te vervoeren binnen en vanuit het in de bijlage bedoelde gebied, is verplicht :

er voor zorg te dragen dat na ieder bezoek aan een melkproducerend bedrijf, de wielkasten van dat vervoermiddel, voordat het vervoermiddel het bedrijf verlaat, worden gereinigd en ontsmet, overeenkomstig een door de directeur van de Rijksdienst voor de keuring van vee en vlees goedgekeurd hygiëneprotocol;
een inzichtelijke registratie bij te houden en die tot nader order te bewaren. De registratie omvat in elk geval de volgende gegevens:
adres en plaats van de bezochte bedrijven;
de hoeveelheid vervoerde melk;
de gereden route;
datum en tijdstip van het vervoer.

Artikel 3

Het is verboden vervoermiddelen, bestemd of kennelijk bestemd voor het vervoer van vee of pluimvee, of mest van vee of pluimvee te vervoeren binnen en vanuit het gebied, bedoeld in de bijlage.

Artikel 4


Het is verboden diervoeders, grondstoffen voor diervoeders of vervoermiddelen kennelijk bestemd voor het vervoer van diervoeders of grondstoffen voor diervoeders te vervoeren binnen en vanuit het in de bijlage bedoelde gebied.
Het in het eerste lid bedoelde vervoersverbod geldt niet indien de vervoerder:
er voor zorg draagt dat na ieder bezoek aan een bedrijf, de wielkasten van dat vervoermiddel voordat het vervoermiddel het bedrijf verlaat, worden gereinigd en ontsmet, overeenkomstig een door de directeur van de Rijksdienst voor de keuring van vee en vlees goedgekeurd hygiëneprotocol;
een inzichtelijke registratie bijhoudt, welke tot nader order dient te worden bewaard. De registratie omvat in elk geval de volgende gegevens:
aard en hoeveelheid van de vervoerde diervoeders of grondstoffen van diervoeders;
adres en plaats van de bezochte bedrijven;
de gereden route;
datum en tijdstip waarop het vervoer plaatsvond.

Artikel 5


Het is verboden vee te insemineren of te laten bevruchten in het gebied, bedoeld in de bijlage.
Het in het eerste lid bedoelde verbod geldt niet indien de inseminatie of bevruchting plaatsvindt met reeds op een bedrijf aanwezig sperma.
Artikel 6


Het is verboden voor bezoekers, met inbegrip van personen die in het kader van de uitoefening van hun beroep of bedrijf vestigingen betreden waar dieren worden gehouden, een veehouderijbedrijf te bezoeken. Het is tevens verboden voor veehouders om bezoekers op het veehouderijbedrijf toe te laten.
Het in het eerste lid bedoelde verbod geldt niet voor dierenartsen en monteurs en voor personen die in het kader van het loonbedrijf veehouderijbedrijven betreden indien op die veehouderijbedrijven geen evenhoevigen gehouden worden of aanwezig zijn.
Indien op het veehouderijbedrijf wel evenhoevigen gehouden worden of aanwezig zijn, geldt voor dierenartsen en monteurs het in het eerste lid bedoelde verbod niet, waarin er een acuut gevaar voor de gezondheid van het bedrijfsmatig gehouden vee aanwezig is en werkzaamheden van de monteur noodzakelijk zijn om deze situatie op te heffen, mits is voldaan aan de in het vijfde lid omschreven voorwaarden.
Het in het eerste lid bedoelde verbod geldt niet voor degene die in het kader van bedrijfsverzorging op het bedrijf aanwezig zijn, mits is voldaan aan de in het vijfde lid omschreven voorwaarden.
De in het derde en vierde lid bedoelde voorwaarden zijn:

de bezoeker ondergaat een afdoende reinigings- en ontsmettingsbehandeling voordat deze een stal betreedt, alsmede voordat deze het bezochte veehouderijbedrijf verlaat;
de bezoeker heeft geen andere veehouderij bezocht waar evenhoevigen aanwezig zijn of gehouden worden en;
indien het gebruik van gereedschappen noodzakelijk is, gebruikt de bezoeker zoveel mogelijk de reeds op het bedrijf aanwezige gereedschappen. Indien de benodigde gereedschappen niet op het bedrijf aanwezig zijn, draagt de bezoeker zorg voor een afdoende reiniging en ontsmetting van de gebruikte gereedschappen.
Artikel 7

Artikel 1 is niet van toepassing op het vervoer van destructiemateriaal als bedoeld in de Destructiewet naar een in artikel 5 van de Destructiewet bedoelde onderneming door vervoerders die door de directeur of de plaatsvervangend directeur van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RVV) daartoe zijn aangewezen , mits:

het vervoer naar het bedrijf waar zich het betrokken destructiemateriaal bevindt, alsmede het vervoer naar de in artikel 5 van de Destructiewet bedoelde onderneming geschiedt langs een door de directeur of de plaatsvervangend directeur van de RVV aangewezen route;
de voor dat vervoer gebruikte vervoermiddelen tijdens het vervoer op zodanige wijze zijn afgedekt dat verspreiding van smetstof niet kan plaatsvinden;
de voor dat vervoer gebruikte vervoermiddelen het in de bijlage bedoelde gebied uitsluitend verlaten langs een door de directeur of de plaatsvervangend directeur van de RVV aangewezen plaats;
het betrokken vervoermiddel bij aankomst op en voor vertrek vanaf het bedrijf wordt gereinigd en ontsmet overeenkomstig artikel 16 bij de Regeling inzake hygiëne-voorschriften besmettelijke dierziekten 2000, en
de inzittenden bij het verlaten en het opnieuw betreden van het betrokken vervoermiddel op het bedrijf, bedoeld in onderdeel a, een afdoende reinigings- en ontsmettingsbehandeling ter voorkoming van smetstofverspreiding ondergaan.
Artikel 8
Iedere eigenaar, houder of hoeder van vee in het in de bijlage omschreven gebied draagt er zorg voor dat het vee zijn verblijfplaats niet verlaat.

Artikel 9

De directeur van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees is bevoegd van het bepaalde in deze regeling een ontheffing te verlenen.

Artikel 10

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling standstill mond- en klauwzeer Nederland 2001.

Artikel 11

Deze regeling wordt op 21 maart 2001 om 11:00 uur bekendgemaakt aan de media en treedt onmiddellijk daarna in werking.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

Overeenkomstig het door de minister genomen besluit,
Directeur-Generaal C. J. Kalden

Bijlage bij de Tijdelijke regeling Standstill mond- en klauwzeer Nederland 2001
Het grondgebied van Nederland met uitzondering van de gebieden als bedoeld in de Regeling toezichtsgebied mond- en klauwzeer Oene, Olst en Oosterwolde 2001 en de Regeling toezichtsgebied mond- en klauwzeer Maren-Kessel en Herpen 2001.

Toelichting voor de Staatscourant

In Olst is een geval van mond- en klauwzeer vastgesteld. Teneinde verdere verspreiding van deze uiterst besmettelijke ziekte te voorkomen is voor het desbetreffende toezichtsgebied rond het besmette bedrijf daartoe met onmiddellijke ingang een maatregelenpakket getroffen mede op grond van de richtlijn nr. 85/511/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 18 november 1985 tot vaststelling van gemeenschappelijke maatregelen ter bestrijding van mond- en klauwzeer (PbEG L 315). Hangende de uitkomsten van verdere tracering wordt dit pakket overeenkomstig het geldende draaiboek thans ook in de rest van Nederland afgekondigd. Derhalve gelden in geheel Nederland, dus ook buiten de toezichtsgebieden, tijdelijk - ondermeer- vervoersbeperkingen voor vee, pluimvee, vervoermiddelen van vee en pluimvee, sperma, eicellen en embryo´s van evenhoevigen. Voorts gelden bijzondere beperkingen met betrekking tot bezoekers van veehouderijen.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

Overeenkomstig het door de minister genomen besluit,
Directeur-Generaal C. J. Kalden


UrbanL

Berichten: 14577
Geregistreerd: 22-02-01
Woonplaats: Somewhere only I know....

Link naar dit bericht Geplaatst: 21-03-01 14:22

Klopt maar dit geldt alleen maar voor alle dieren in het gebied en 10 kilometer eromheen.

Gr Pris

orri

Berichten: 20941
Geregistreerd: 09-01-01
Woonplaats: "the world is my playground"

Link naar dit bericht Geplaatst: 21-03-01 14:32

Nee, hoor Pris, ik heb (ook al met de dierenkliniek gesproken) en dit is een algeheel verbod!!! Voor heel het ganse land Boos!

Victorian Elegance Webshop
Dependance van Ratcity's Shelter locatie Almere
DeviantArt voor mijn doodles!

Jura

Berichten: 10793
Geregistreerd: 16-01-01
Woonplaats: Veluwe en 't Gooi

Link naar dit bericht Geplaatst: 21-03-01 14:36

Een paard valt onder huisdieren maar wordt gehuisvest als vee. Daarom is er WEL een vervoersverbod voor paarden, maar mogen ze NIET ZOMAAR worden afgemaakt, als ze op hun eigen terrein blijven!

~*~ Pienie fan! ~*~
www.jura-artwork.nl

Silvia

Berichten: 2786
Geregistreerd: 23-02-01
Woonplaats: Gelderland

Link naar dit bericht Geplaatst: 21-03-01 15:26

Niet alleen een vervoersverbod voor paarden...Lees artikel 8 maar: Vee mag zijn verblijfplaats niet verlaten!!!! Ik heb met het GLTO gebeld en verblijfplaats = stal dus niet het erf of zo!!! Dus geen weidegang en ook niet in de buitenbak rijden.

LadyMadonna

Berichten: 58668
Geregistreerd: 09-01-01
Woonplaats: werkendam (NB)

Link naar dit bericht Geplaatst: 21-03-01 15:49

mijn pony staat nu op stal, de stal staat in de wei, mag ze nu naar buiten of niet?

UrbanL

Berichten: 14577
Geregistreerd: 22-02-01
Woonplaats: Somewhere only I know....

Link naar dit bericht Geplaatst: 21-03-01 16:18

Er staat toch heel duidelijk van binnen en buiten het gebied (bedoelt Olst en de andere plaatsen).

Op de radio zeggen ze wel algeheel verbod. Ik ga zo maar eens bellen want het is verdomd onduidelijk.

Gr Pris

Kitty

Berichten: 7552
Geregistreerd: 29-01-01
Woonplaats: Rolde

Link naar dit bericht Geplaatst: 21-03-01 16:32

Op de site van het ministerie staat alleen dat er een algeheel vervoersverbod is van dieren binnen een straal van 10 kilometer van Olst, Oene en euh... nog een plaats, ik weet zo even niet welke.
In de rest van Nederland mogen paarden dus nog wel vervoerd worden. Ik zou het echter niet aanraden. Je zou maar veroorzaker zijn van MKZ bij jou in de buurt!
Maar over paarden niet meer in de bak mogen laten weet ik niks. Ja, dat is binnen dat gebied. Dat geldt niet voor heel Nederland.

Grtz, Kitty

Dé website voor de wedstrijdruiter: Startlijsten.nl

Dorine
The one and only

Berichten: 4131
Geregistreerd: 09-01-01
Woonplaats: Zevenaar

Link naar dit bericht Geplaatst: 21-03-01 16:47

Op de site van het ministerie, http://www.minlnv.nl/mkz/
staat inderdaad dat er een vervoersverbod is voor het vee uit alleen de risicogebieden, maar er staat nóg een bericht, getiteld "MKZ in Nederland" en dáárin staat een algeheel vervoersverbod voor vee, inclusief paarden en pluimvee, in het gehele land. Ze gaan nu (eindelijk)ook wat uitleggen aan de media (kranten etc.).
Echter is het niet verboden voor paarden om in de wei te staan of op eigen erf/buitenbak te lopen, Dit geldt alleen voor risicogebieden (Olst en straal van 10 km er omheen enz.). Wat ik nu opschrijf is het laatste nieuws van 16.45 uur, woensdag 21-03-2001. Morgen kan het weer anders zijn natuurlijk... Maar voorlopig dus geen buitenritten of je paard in een trailer! Groetjes, Dorine.

Mytens_oud

Berichten: 4184
Geregistreerd: 20-03-01
Woonplaats: omgeving Utrecht

Link naar dit bericht Geplaatst door de TopicStarter: 22-03-01 10:45

Er is een vervoersverbod voor heel nederland en voor al het vee. Je mag ook niet met je paard langs de ewg stappen hoor, ze mogen dan je paard in beslag nemen, want je overtreedt dan de wet. Dus pas allemaal op. Want gister was ik aan het mesten en iemand was klaar met rijden en ging de weg op. Ik gaf een gil dat ze terug moest komen omdat het niet meer mocht. Ze wist het nog niet en de staleigenaar had niks op het mdedelingenbord gehangen. Terwijl ik haar riep kwam ze weer terug het erf op reed er achter haar een poltie busje langs. Dus ze had geluk, want bij ons in de buurt zijn veel boeren met koeien en controleert de politie dus streng op het vervoer van vee.

nlannemieke
Berichten: 52
Geregistreerd: 22-03-01
Woonplaats: Purmerend

Link naar dit bericht Geplaatst: 22-03-01 16:27

Het algemene telefoonnummer voor vragen (ook over paarden) ivm MKZ:
0800-1556
Lijkt me dat als je twijfelt je het beste maar kunt bellen....

Groetjes,

Annemieke

Riëtte

Berichten: 5201
Geregistreerd: 26-02-01
Woonplaats: Bovensmilde

Link naar dit bericht Geplaatst: 22-03-01 16:49

Ik hoorde van een kennis (die werkt bij de keuringsdienst voor waren, sectie vlees) dat als men je betrapt met je paard langs de weg daar een boete van 1500,= voor staat. Nog een schijntje als je bedenkt dat j edaarmee mischien een hele veestapel de dood in jaagt!

Kitty

Berichten: 7552
Geregistreerd: 29-01-01
Woonplaats: Rolde

Link naar dit bericht Geplaatst: 22-03-01 17:03

Ja en de kans bestaat zelfs dat als je met je paard langs de weg gaat, dat ze dan wel je paard in quarantaine zetten. Hoorde ook over afmaken, maar daar geloof ik nog niet zo in...

Dé website voor de wedstrijdruiter: Startlijsten.nl


Antwoord op onderwerpPlaats een reactie