Dijkgrond kopen/afdingen

Moderators: C_arola, Coby, Nicole288, Dyonne

Antwoord op onderwerpPlaats een reactie
 
 
Dusja1

Berichten: 364
Geregistreerd: 02-02-14

Dijkgrond kopen/afdingen

Link naar dit bericht Geplaatst door de TopicStarter: 17-10-22 13:51

Zoals vele paardeneigenaren heb ik ook de wens om een stuk land echt voor mezelf te hebben :+

Ik was al rond aan het kijken om extra weide te huren en nadat de huur omhoog gegaan is ben ik ook andere opties aan het bekijken.

Mijn oog is gevallen op een stuk dijkgrond, goedkoper dan normale grond natuurlijk want dat kan ik al helemaal niet betalen :')
Er is hier voldoende 'rechte' weide, er moet echter wel een hele hoop aan gedaan worden. Het staat al jaren braak dus het is een en al onkruid. Ook de omheining die er staat is slecht. Er staat een oud vervallen stalgebouwtje op. Vroeger hebben er wel pony's gelopen.

Nu vragen ze 4,- per m2. (omgeving west-brabant) enkele kilometers verderop staat ook een stuk dijk te koop voor 2,80 per m2 die er beter bij ligt.

Nu mijn vraag, wat is normaal om eventueel af te dingen? Ik ben echt een leek in dit geval. Wat ik wel weet is dat ik het voor 4,- per m2. niet ga doen.

Ik heb overigens alleen shetlanders. Ik ga er geen grote paarden op zetten, die lopen alles meteen kapot.


tamary

Berichten: 29149
Geregistreerd: 19-06-02
Woonplaats: Drenthe

Re: Dijkgrond kopen/afdingen

Link naar dit bericht Geplaatst: 17-10-22 13:55

Als dat stalgebouwtje er legaal staat/gelegaliseerd kan worden ivm tijd gedoogd oid, dan kan die prijs best hoger zijn dan andere stuk met beter onderhoud maar geen bouwblok/stalletje.

[o]
Bayo - 01-01-1996 - 15-04-2017 ;(
“Technological progress has merely provided us with more efficient means for going backwards.” – Aldous Huxley –

capopjekop

Berichten: 30642
Geregistreerd: 30-11-03

Link naar dit bericht Geplaatst: 17-10-22 13:57

Weet je zeker dat er paarden mogen lopen? Bij ons mogen alleen schapen op de dijken en ook alleen in het voorjaar en zomer.

turtlelito

Berichten: 1692
Geregistreerd: 29-08-11
Woonplaats: Hoeven

Link naar dit bericht Geplaatst: 17-10-22 13:59

Kijk wel even of het onder beheer van het waterschap valt (op ruimtelijkeplannen.nl). De regels voor het gebruik staan dan in de zogenaamde 'keur' (zeg maar de regels van het waterschap) en hier staat vrijwel altijd in dat op het de waterkering zelf (de dijk dus) geen paarden/koeien mogen lopen. Alleen schapen zijn dan toegestaan.

Soms wordt er gedoogd, maar als ze besluiten te gaan handhaven zijn al je investeringen voor niets geweest.

Over het afdingen: kijk hoe lang het al te koop staat en of het nuttig zou zijn voor een ander (ook afhankelijk van hoe het gebruikt mag worden). Voor een boer is zo'n stukje meestal niet aantrekkelijk, dus je er wat mee kunt bepaal je voor jezelf de maximale waarde en biedt die. 4,- euro per m2 klinkt mij eigenlijk al vrij goedkoop, maar snap dat dat anders voelt als je het neer moet leggen :D .

Dusja1

Berichten: 364
Geregistreerd: 02-02-14

Link naar dit bericht Geplaatst door de TopicStarter: 17-10-22 14:16

turtlelito schreef:
Kijk wel even of het onder beheer van het waterschap valt (op ruimtelijkeplannen.nl). De regels voor het gebruik staan dan in de zogenaamde 'keur' (zeg maar de regels van het waterschap) en hier staat vrijwel altijd in dat op het de waterkering zelf (de dijk dus) geen paarden/koeien mogen lopen. Alleen schapen zijn dan toegestaan.

Soms wordt er gedoogd, maar als ze besluiten te gaan handhaven zijn al je investeringen voor niets geweest.

Over het afdingen: kijk hoe lang het al te koop staat en of het nuttig zou zijn voor een ander (ook afhankelijk van hoe het gebruikt mag worden). Voor een boer is zo'n stukje meestal niet aantrekkelijk, dus je er wat mee kunt bepaal je voor jezelf de maximale waarde en biedt die. 4,- euro per m2 klinkt mij eigenlijk al vrij goedkoop, maar snap dat dat anders voelt als je het neer moet leggen :D .Dankjewel, hier ben ik al een stuk mee geholpen!
Het bestemmingsplan is 'verkeer'
Artikel 17 Verkeer
17.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

wegen, bruggen en viaducten;
bijbehorende voorzieningen, zoals fiets- en voetpaden, andere verhardingen, bermen, picknickplaatsen, parkeer- en groenvoorzieningen en water;
geluidswerende voorzieningen;
nutsvoorzieningen;
antenne-installaties voor mobiele communicatie boven en langs rijkswegen;
hobbymatig agrarisch gebruik;
behoud, bescherming en beheer van landschapselementen in de vorm van dijken, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - dijk';
windturbinepark, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'windturbinepark';
uitsluitend een parkeerterrein, ter plaatse van de aanduiding 'parkeren'.
17.2 Bouwregels
17.2.1 Gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 3 m;
voor het bouwen van particuliere stalletjes ten behoeve van agrarische activiteiten bij wijze van hobby gelden de volgende regels:
de afstand tot de bestemming 'Wonen' mag niet meer dan bedragen dan 25 m;
per woning is maximaal 1 stalletje toegestaan;
de oppervlakte van een stalletje mag niet niet meer bedragen dan 12 m2;
de goot- en bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan respectievelijk 2 m en 2,5 m;
voor het bouwen van nutsvoorzieningen gelden de volgende regels:
de oppervlakte mag niet meer bedragen dan 50 m2;
de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 3 m.
17.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

de bouwhoogte van geluidwerende voorzieningen mag niet meer bedragen dan 10 m;
de bouwhoogte van vrijstaande antenne-installaties mag niet meer bedragen dan 40 m;
de bouwhoogte van niet-vrijstaande antenne-installaties mag niet meer bedragen dan 6 m;
de bouwhoogte van lichtmasten en bewegwijzering mag niet meer bedragen dan 12 m;
de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan 6 m.
17.2.3 Windturbinepark
Voor het bouwen van windturbines ter plaatse van de aanduiding 'windturbinepark' gelden de volgende regels:

het aantal windturbines mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal';
de rotorhoogte mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum hoogte'.
17.3 Afwijken van de bouwregels
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 17.2.2 ten behoeve van het realiseren van bouwwerken/voorzieningen ten behoeve van elektrisch laden van voertuigen met dien verstande dat:

het bouwwerk mag niet hoger zijn dan 10 meter;
de oppervlakte mag niet meer bedragen dan 50 m2.
17.4 Wijzigingsbevoegdheid naar Tuin
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming 'Verkeer' te wijzigen ten behoeve van de bestemming 'Tuin', met dien verstande dat:

uitsluitend de bestemming van de gronden die grenzen aan de bestemming 'Wonen' mogen worden gewijzigd in de bestemming 'Tuin';
de wijzigingsbevoegdheid niet eerder wordt toegepast dan nadat de betrokken gronden in eigendom zijn overgedragen;
de bestemmingswijziging mag niet leiden tot een belemmering voor de ontwikkeling van de omliggende functies.Lees ik het hier goed dat ik dus hobbymatig de pony's er mag laten lopen en dat er een stalletje op mag met maximale afmetingen?
Laatst bijgewerkt door Dusja1 op 17-10-22 14:17, in het totaal 1 keer bewerkt

Dusja1

Berichten: 364
Geregistreerd: 02-02-14

Link naar dit bericht Geplaatst door de TopicStarter: 17-10-22 14:16

Deze bestemming zit er overigens ook op:"

Artikel 32 Waarde - Archeologie 6
32.1 Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Waarde - Archeologie 6' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor bescherming en veiligstelling van archeologische (verwachtings)waarden.

32.2 Bouwregels
32.2.1 Omgevingsvergunning voor het bouwen
Alvorens een omgevingsvergunning voor het bouwen wordt verleend, moet door de aanvrager een archeologisch onderzoeksrapport worden overgelegd waarin is aangetoond dat:

het behoud van de archeologische waarden in voldoende mate kan worden gewaarborgd, of;
de archeologische waarden door de verstoring niet onevenredig worden geschaad of vernield, of;
in het geheel geen archeologische waarden aanwezig zijn.
32.2.2 Uitzonderingen
Het bepaalde in lid 32.2.1 is niet van toepassing indien de aanvraag betrekking heeft op:

vervanging, vernieuwing, verandering of vergroting van bestaande bebouwing, waarbij geen grondwerkzaamheden worden uitgevoerd dieper dan 50 cm over een oppervlakte groter dan 250 m²;
het bouwen van nieuwe bouwwerken, waarbij geen grondwerkzaamheden worden uitgevoerd dieper dan 50 cm over een oppervlakte groter dan 250 m2;
een bouwwerk dat zonder verstoring, beschadiging of vernieling van archeologische waarden kan worden geplaatst;
gronden waarvan de aanvrager heeft aangetoond dat deze reeds zijn geroerd.
32.2.3 Voorwaarden omgevingsvergunning voor het bouwen
Indien uit het in lid 32.2.1 genoemde archeologisch onderzoeksrapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen zullen worden verstoord, kunnen één of meerdere van de volgende voorwaarden worden verbonden aan de omgevingsvergunning voor het bouwen:

de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
de verplichting tot het doen van inventariserend veldonderzoek;
de verplichting tot het doen van opgravingen;
de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten begeleiden door een vergunninghoudende partij, beschikkend over een opgravingsvergunning ex artikel 39 van de Monumentenwet 1988 (incl. de RCE) en uit te laten voeren conform artikel 25 van de Erfgoedverordening gemeente Moerdijk 2014 dan wel haar rechtsopvolger.
32.2.4 Archeologisch rapport
Indien het bevoegd gezag niet beschikt over een voor de beoordeling van de aanvraag toereikend archeologisch onderzoek voor de gronden waarop een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan, dient de aanvrager ten behoeve van de beoordeling van archeologische waarden van de gronden een archeologisch rapport te overleggen dat voldoet aan de vigerende Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA).

32.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
32.3.1 Vergunningplichtige werken en werkzaamheden
Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is ongeacht het bepaalde in de regels bij de andere op de gronden van toepassing zijnde bestemmingen een omgevingsvergunning vereist:

het ontgronden, afgraven (waaronder het graven van watergangen, en waterpartijen en het verwijderen van bestaande funderingen), egaliseren en ophogen van gronden en/of het anderszins ingrijpend wijzigen van de bodemstructuur (woelen, diepploegen) en het aanbrengen van heipalen met dien verstande dat het werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden betreft met een oppervlakte groter dan 250 m² en dieper dan 50 cm; het wijzigen van de waterhuishouding, zoals draineren en het uitdiepen, graven en/of verleggen van waterlopen over een oppervlakte groter dan 250 m² en dieper dan 50 cm;
het uitvoeren van overige grondbewerkingen 250 m² en dieper dan 50 cm;
het verwijderen en/of aanbrengen van bomen en diepwortelende beplanting;
het aanleggen van ondergrondse energie-, transport- en of communicatieleidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur over een oppervlakte groter dan 250 m² en dieper dan 50 cm;
het verlagen van het waterpeil over een oppervlakte groter dan 250 m² en dieper dan 50 cm.
32.3.2 Uitzondering
Het bepaalde in lid 32.3.1 is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden die:

het normale onderhoud betreffen waarbij niet dieper gegraven wordt dan de reeds uitgegraven diepte;
reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning of een ontgrondingsvergunning;
in het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen worden uitgevoerd, mits verricht door een daartoe bevoegde instantie;
op basis van inventariserend en/of definitief archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn;
plaatsvinden op gronden waarvan de aanvrager heeft aangetoond dat deze reeds zijn geroerd.
32.4 Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de als ‘Waarde - Archeologie 6' aangewezen gronden die bestemd zijn voor bescherming en veiligstelling van archeologische waarden te wijzigen, indien het op grond van nader archeologisch onderzoek noodzakelijk wordt geacht dat het bestemmingsplan ter plaatse in verdere bescherming en veiligstelling van archeologische waarden voorziet.
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de op de plankaart als ‘Waarde - Archeologie 6' aangewezen gronden die bestemd zijn voor bescherming en veiligstelling van archeologische waarden te wijzigen of geheel of gedeeltelijk te verwijderen, indien:
uit nader archeologisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen archeologische waarden aanwezig zijn of zich op een andere plaats bevinden;
het op grond van nader archeologisch onderzoek niet meer noodzakelijk wordt geacht dat het bestemmingsplan ter plaatse in bescherming en veiligstelling van archeologische waarden voorziet.


Antwoord op onderwerpPlaats een reactie

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Arlette1991, Azmay, Celebi, chery, evita2, Galeobdolon, JudithGigi, Lau07, MirandaMalik, Ubermetrics en 120 bezoekers