[Dienstmededeling]Nieuwe gebruikersvoorwaarden/privacybeleid

Moderators: ynskek, Dani, Maureen95, Mjetterd, Ladybird, Polly, Hanmar, Giolli

 
 
BartVB
Eigenaar

Berichten: 40855
Geregistreerd: 08-01-01
Woonplaats: Arnhem

[Dienstmededeling]Nieuwe gebruikersvoorwaarden/privacybeleid

Link naar dit bericht Geplaatst door de TopicStarter: 18-05-18 20:21

Het zal jullie niet zijn ontgaan dat op 25 mei de GDPR/AVG van kracht wordt. Inmiddels heb ik al een grote hoeveelheid nieuwe gebruikersvoorwaarden en privacypolicies voorbij zien komen van allerlei bedrijven en organisaties. Bokt.nl doet daar ook een duit in het zakje.

Voor de meeste Nederlandse websites verandert er door de GDPR/AVG niet heel veel, de AVG is namelijk behoorlijk in lijn met de oudere Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Het belangrijkste gevolg is dat de Autoriteit Persoonsgegevens zelf minder registreert en controleert en dat er veel meer bij de bedrijven zelf is neergelegd. Bedrijven moeten zelf hun documentatie op orde hebben waar het gaat om privacy, zowel interne documentatie als externe documentatie zoals de voorwaarden.

De nieuwe set voorwaarden wordt van kracht op 25 mei, als je de site blijft gebruiken na 25 mei gaan we er vanuit dat je akkoord bent. Als je niet akkoord bent dan ben ik zeer benieuwd waarom en ontvang ik graag een mail of PB van je. Mijn mailadres is 'mijn gebruikersnaam @bokt.nl'.

Citaat:
Gebruiksvoorwaarden Bokt.nl

Het gebruik van Bokt.nl is gebonden aan de onderstaande voorwaarden en is niet mogelijk zonder deze voorwaarden te accepteren. Van deze gebruiksvoorwaarden kan alleen worden afgeweken na schriftelijke toestemming van Bokt.nl.

Artikel 1. Gebruik van Bokt.nl

1.1. Het doel van Bokt.nl is het bieden van een platform voor het uitwisselen van informatie over paarden en alles wat daar bij komt kijken. Gebruikers zijn vrij om daaraan bij te dragen binnen de grenzen die zijn vastgesteld door het beheer. Bokt.nl en haar moderatoren hebben hierbij uiteindelijk het laatste woord.

1.2. Bokt.nl is toegankelijk door een persoonlijk account met een zelfgekozen gebruikersnaam, dit account is beveiligd tegen gebruik door onbevoegden door middel van een wachtwoord. De gebruiker houdt dat wachtwoord geheim en zorgt ervoor dat het persoonlijke account alleen door de gebruiker zelf gebruikt wordt. De gebruiker staat ervoor in dat alle acties vanaf het eigen account eigen acties van de gebruiker zijn, dan wel aan gebruiker toe te rekenen zijn. De gebruiker is dus ook juridisch aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij Bokt.nl heeft gemeld dat het account gehackt is.

1.3. Bokt.nl verwerkt de persoonsgegevens die worden opgegeven bij registratie en bij het gebruik van de site. Door het gebruik van Bokt.nl geeft de gebruiker toestemming voor alle verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor een veilig gebruik van de site. Bokt.nl deelt zo min mogelijk persoonsgegevens met derden, maar deelt wel geanonimiseerde gebruiksgegevens voor advertentiedoeleinden. Raadpleeg de privacyverklaring van Bokt.nl voor meer informatie.

1.4 Door het plaatsen van foto's geeft de gebruiker expliciet toestemming om eventuele bijzondere persoonsgegevens te verwerken. De gebruiker staat ervoor in dat met het plaatsen van een foto deze foto geen inbreuk maakt op rechten van derden, met name, maar niet uitsluitend, privacy- en auteursrechten. Door het plaatsen wordt eveneens toestemming verleend om een verkleinde en/of uitgesneden versie van de foto op de voorpagina van Bokt of andere media te plaatsen, tenzij daarover op voorhand anders over is afgesproken met Bokt.nl. Contact daarover kan worden opgenomen via support@bokt.nl.

1.5 Omdat Bokt.nl een discussieforum omvat dat leesbaar moet blijven, heeft Bokt.nl er belang bij dat bijdragen aan topics zoveel als mogelijk behouden blijven. Bijdragen aan het forum worden daarom in beginsel zoveel als mogelijk behouden. Een verzoek tot verwijderen van een bericht, waarin geen persoonsgegevens zijn opgenomen, wordt daarom niet zonder meer toegewezen. Wanneer er wel persoonsgegevens zijn geplaatst, zullen die zo spoedig mogelijk worden geanonimiseerd.

Artikel 2. Gebruiksregels

2.1. Het is verboden Bokt.nl te gebruiken in strijd met alle toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt in ieder geval, maar niet uitsluitend, het opslaan of verspreiden van smaad, laster of racistische berichten, maar ook het lastigvallen van andere gebruikers, het aanmaken van accounts onder andermans naam of het zich op andere wijze voordoen als een ander.

2.2. Daarnaast is het verboden om op Bokt.nl:
• onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken;
• reacties te plaatsen in topics waar dat ongewenst is (offtopic);
• een reactie te plaatsen die kwetsend, obsceen, vulgair, lasterlijk, haatdragend, bedreigend of sexueel-georiënteerd is (ook wanneer die misschien legaal zou zijn);
• informatie of hyperlinks te plaatsen die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of behulpzaam te zijn bij het maken van inbreuk op rechten van anderen, met name, maar niet uitsluitend het faciliteren van computercriminaliteit;
• inbreuk te maken op de persoonlijke levenssfeer van anderen, of dat nu gebruikers van Bokt of derden zijn;
• en verder al datgene te doen wat in strijd is met de netiquette.

2.3. Bij overtreding van de gebruikersvoorwaarden, na een klacht of door het team van Bokt.nl zelf geconstateerd, mag Bokt.nl zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen of te bevorderen dat de regels niet opnieuw overtreden worden.

2.4. Als Bokt.nl vindt dat er hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de technische systemen van Bokt.nl of derden, in het bijzonder door overmatig verzenden van berichten of andere gegevens, het lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, malware en vergelijkbare zaken, mag Bokt.nl alle maatregelen te nemen die zij nodig acht om dit gevaar af te wenden, in het bijzonder het aanpassen van berichten van gebruikers voor zover dat nodig is om dat gevaar af te wenden.

2.5. Bokt.nl mag altijd aangifte doen van geconstateerde strafbare feiten. Bokt mag ook de opgeslagen identificerende gegevens afgeven aan een derde die klaagt over een inbreuk op diens rechten wanneer (a) de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is en (b) er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en (c) de derde een onmiskenbaar belang heeft bij afgifte van de gegevens.

2.6. Bokt.nl kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op de gebruiker verhalen. De gebruiker vrijwaart Bokt.nl van alle claims van derden in verband met de vanaf zijn of haar account geplaatste informatie.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

3.1. Bokt.nl spant zich in om de site 24 uur per dag, 7 dagen in de week ter beschikking te stellen, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid. Onderhoud wordt zoveel mogelijk vooraf aangekondigd.

3.2. Bokt.nl kan en mag de functionaliteit van de site aanpassen. Daarbij zijn feedback en suggesties van de gebruikers welkom, maar uiteindelijk beslist Bokt.nl over de toe te passen aanpassingen.

Artikel 4. Intellectuele eigendom

4.1. Het platform Bokt.nl, de bijbehorende software en alle informatie en afbeeldingen geplaatst door Bokt.nl zelf zijn de intellectuele eigendom van Bokt.nl. Ze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder ondubbelzinnige schriftelijke toestemming van Bokt.nl, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

4.2. Berichten en anderen informatie die worden geplaatst door gebruikers blijven eigendom van de gebruikers. Bokt.nl heeft een gebruiksrecht om deze gegevens te gebruiken voor de functionaliteit van de site en alles dat daarmee samenhangt. Dit gebruiksrecht wordt voor onbepaalde tijd gegeven en kan niet worden ingetrokken. Het gebruiksrecht blijft bestaan na beëindiging van de overeenkomst. In uitzonderlijke gevallen waarin sprake is van een zwaarwegend belang tegen voortgezet gebruik van de informatie kan Bokt.nl besluiten tot aanpassing of verwijdering.

4.3. Bokt.nl zal geen kennis nemen van door gebruikers geplaatste privégegevens, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of gedwongen door een wettelijke plicht of gerechtelijk bevel. Wanneer daarvan sprake is zal Bokt.nl zich binnen de mogelijkheden inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken.

4.4. Als Bokt.nl constateert dat bijdragen van het forum zonder toestemming zijn overgenomen door sites van derden mag Bokt.nl uit eigen naam of namens de gebruikers hiertegen in rechte optreden, maar is hiertoe niet verplicht. Alle kosten hiervan zijn voor Bokt.nl, maar de gebruiker is verplicht hieraan zo nodig medewerking te verlenen.

4.5 Wanneer er sprake is van een onmiskenbaar onrechtmatige publicatie op Bokt, kan dat gemeld worden via support@bokt.nl. Bokt.nl zal de publicatie, als daar inderdaad sprake van is, zo spoedig mogelijk aanpassen of verwijderen.

Artikel 5. Vergoeding voor de dienst

5.1. Het gebruik van Bokt.nl is gratis. Om dit te kunnen doen, toont Bokt.nl advertenties. Het is mogelijk een abonnement af te sluiten zodat advertenties niet meer worden vertoond.

Artikel 6. Aansprakelijkheid - vrijwaring

6.1. Tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid accepteert Bokt.nl geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de site, met name, maar niet uitsluitend voor directe schade, indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6.2. Eventuele schade waarvoor Bokt.nl aansprakelijk zou kunnen zijn dient binnen redelijke termijn, maar uiterlijk twee maanden na ontdekking van de schade bij Bokt.nl gemeld te worden op het e-mail-adres support@bokt.nl.

6.3. Wanneer er sprake is van overmacht is Bokt.nl niet gehouden welke schade dan ook te vergoeden. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

Artikel 7. Duur en opzegging

7.1. Deze gebruikersovereenkomst gaat in zodra de gebruiker een account op Bokt.nl aanmaakt en loopt vanaf dat moment voor onbepaalde tijd.

7.2. Gebruikers kunnen de overeenkomst beëindigen door op te zeggen via het e-mailadres support@bokt.nl. Het account van de gebruiker wordt in overleg met de gebruiker wel of niet geanonimiseerd, maar in geen geval verwijderd.

7.3. Bokt.nl kan de overeenkomst beëindigen wanneer er achttien maanden geen gebruik is gemaakt van een account. In dat geval zal eerst een herinneringsmail verzonden worden aan het e-mailadres dat aan het account gekoppeld is.

Artikel 8. Wijzigingen prijzen en voorwaarden

8.1. Bokt.nl mag deze voorwaarden op ieder moment aanpassen.

8.2. Bokt.nl zal significante wijzigingen of aanvullingen aankondigen via het forum zodat alle gebruikers daar kennis van kunnen nemen.

8.3. Gebruik van het forum na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 9. Overige bepalingen

9.1. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2. Alle geschillen in verband met Bokt.nl zullen met uitsluiting van andere gerechten worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Bokt.nl gevestigd is.

9.3. De data zoals opgeslagen door Bokt.nl worden geacht juist te zijn, tenzij tegenbewijs daarvan geleverd wordt.

9.4. Bokt.nl mag de rechten en verplichtingen uit deze gebruikersovereenkomst overdragen aan een derde die Bokt.nl overneemt.Citaat:
Opgeslagen gegevens en doel
Bij elk bezoek wordt je IP-adres opgeslagen met de pagina die je bezoekt. Als je bent ingelogd wordt ook het account opgeslagen waarmee je bent ingelogd.

Toelichting: Deze gegevens kunnen gebruikt worden om technische problemen en misbruik op te sporen en te voorkomen. IP adressen worden om die reden twee jaar bewaard.
Voor het aanmelden van een account heb je een geldig e-mailadres nodig en kies je een gebruikersnaam en wachtwoord.

Deze gegevens worden gebruikt om jou te kunnen identificeren op de site, om je in de gelegenheid te stellen berichten te plaatsen, om fraude en misbruik te voorkomen en om contact te kunnen zoeken in geval van problemen of ontwikkelingen. Het wachtwoord wordt versleuteld opgeslagen, dat houdt in dat wij het wachtwoord niet kunnen bekijken.
Daarnaast is het mogelijk, maar niet verplicht, om via je profiel je geboortedatum, woonplaats en andere gegevens over jezelf te delen. Deze gegevens kunnen op elk moment door jou zelf worden verborgen of gewijzigd. Ook kun je gegevens delen via de inhoud die je plaatst. Op verzoek kunnen tot jouw persoon herleidbare gegevens, zoals je naam, je adres of je geboortedatum, worden verwijderd.

Het doel van deze gegevens is om ze makkelijk te kunnen delen met andere gebruikers. Deze gegevens kunnen daarnaast ook door ons gebruikt worden om algemeen inzicht te krijgen in de gebruikers van Bokt.nl.
Daarnaast worden er algemene statistieken bijgehouden over welke browser en besturingssysteem je gebruikt om de site te bezoeken, hoevaak en hoelang pagina's bezocht worden en of je via een zoekmachine op de site komt. Deze gegevens worden ook bijgehouden door Google Analytics waar de gegevens zoveel mogelijk geanonimiseerd worden opgeslagen.

Het doel hiervan is om de gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid van de site te kunnen vergroten. Afmelden voor het gebruik van Google Analytics is onder andere mogelijk via https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ van Google.
Als je via Bokt.nl iets besteld of betaald kan het zijn dat we je adres- en betaalgegevens opslaan.

Het doel hiervan is het kunnen vervullen van de overeenkomst. Ook zijn deze gegevens nodig om fiscale redenen. In verband met de wetgeving worden gegevens met betrekking tot een betaling 7 jaar bewaard.

Beveiliging
Je gegevens worden zorgvuldig opgeslagen en afgeschermd van onbevoegden. Dat doen we onder andere door middel van:
- Het gebruik van beveiligde verbindingen met de site (HTTPS)
- Uitgebreide fysieke beveiliging van de servers
- Versleuteling van externe backups
- Regelmatige software updates

Inzien en wijzigen
De meeste gegevens zijn in te zien via het profiel en via de zoekfunctie. Wil je inzage in gegevens die niet op die manier terug te vinden zijn, dan kun je een verzoek sturen aan support@bokt.nl. Geef duidelijk aan welke gegevens je wilt ontvangen. Ook als je gegevens gecorrigeerd of verwijderd wilt hebben en je kunt ze niet zelf aanpassen, kun je een verzoek sturen naar support@bokt.nl. Lees meer over het verwijderen van berichten.

Cookies
Cookies door Bokt
Bokt.nl plaatst cookies die nodig zijn om de site te laten werken. Het inloggen maakt gebruik van cookies. Als je ervoor kiest ingelogd te blijven, blijven deze cookies twee maanden staan. Ook worden cookies geplaatst voor het bijhouden van statistieken.

Cookies door externe partijen
Bokt.nl haalt inkomsten uit advertenties. Voor deze advertenties worden externe cookies geplaatst, dit doen we via onder andere het DoubleClick platform van Google. Hiervoor worden cookies geplaatst waardoor Google en andere leveranciers advertenties kunnen tonen op basis van je bezoek aan Bokt.nl en andere websites.

Je kan je afmelden voor het gebruik van deze cookies via http://optout.aboutads.info/ (Engelstalig).

We werken voor advertenties samen met de volgende partijen:
Google
Criteo
AdForm
Sovrn
FemmeFab
Next Day Media

Daarnaast kunnen er cookies worden geplaatst als er filmpjes of afbeeldingen van andere sites worden getoond.

Gegevens delen met derden
Bokt.nl deelt je gegevens met derde partijen waar dit nodig is voor onze dienstverlening. Hierbij proberen wij de hoeveelheid gedeelde gegevens zo veel mogelijk te minimaliseren. Ook sluiten we met dergelijke partijen een bewerkersovereenkomst of treffen we andere maatregelen om te zorgen voor een goed niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Bokt.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Ten slotte
Bokt.nl mag dit document wijzigen, grote wijzigingen kondigen we aan op de site en de datum onderaan de pagina wordt bij iedere wijziging aangepast. We adviseren je dan ook om hier regelmatig terug te komen. Heb je vragen na het lezen van dit document, neem dan contact met ons op via support@bokt.nl Neem ook contact met ons op als je denkt dat we je gegevens onrechtmatig verwerken, je hebt vanzelfsprekend ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

ƃuılıǝɔ ǝɥʇ uo ƃuıɔuɐp ǝɹ,ǝʍ uǝɥʍ 'ƃuılǝǝɟ ɐ ʇɐɥʍ ɥo
"Als je niets te verbergen hebt, ben je een Ozosnelle paashaas" - Loesje


mysa

Berichten: 8139
Geregistreerd: 14-07-07
Woonplaats: Veluwe

Re: [Dienstmededeling]Nieuwe gebruikersvoorwaarden/privacybeleid

Link naar dit bericht Geplaatst: 18-05-18 20:25

Flinke lap tekst. Een na laatste alinea, moet denk ik 'verwerkersovereenkomst' zijn?

Thrive

Berichten: 961
Geregistreerd: 06-06-09

Link naar dit bericht Geplaatst: 18-05-18 20:32

Wordt Google Analytics op de meest privacyvriendelijke manier gebruikt? Zie de Handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ook valt deze zin nog op: 'Lees meer over het verwijderen van berichten.'. Hier is geen verwijzing of URL te vinden, waar kunnen we meer lezen?

I want to thrive, not just survive.

BartVB
Eigenaar

Berichten: 40855
Geregistreerd: 08-01-01
Woonplaats: Arnhem

Link naar dit bericht Geplaatst door de TopicStarter: 18-05-18 20:40

En dan hebben we nog erg ons best gedaan om het allemaal kort en leesbaar te houden. Overigens wordt de opmaak van de 'officiele' versies een stuk beter dan dit, dat maakt het ook wat behapbaarder.

En scherp :j 'Bewerkersovereenkomst' is idd oude terminologie. Aangepast, merci! Overigens gebruikt het AP ook nog her en der die term.

De GDPR is, naar mijn mening, zeker een goede ontwikkeling. Het is zelfs een behoorlijk werkbaar stuk regelgeving waarbij niet alles vast is gelegd in strakke procedures en regels en veel verantwoordelijkheid bij de bedrijven en organisaties ligt. Dat geeft wat flexibiliteit om alles werkbaar te houden maar zorgt ook voor best veel onzekerheid. Er is natuurlijk nog geen jurisprudentie dus op een hele hoop vlakken is nog compleet onduidelijk wat de wetgever nu precies bedoelt. Zeker in de advertentiewereld merk ik dat er nog heel veel onduidelijkheid is, iedereen lijkt vooral naar elkaar te kijken om te zien wat 'marktconform' is. Veel advertentienetwerken komen nu ook pas met informatie en tools. Rijkelijk laat.

@Thrive; Grotendeels wel. Het anonimiseren van IP adressen doen we al een aantal jaar, sinds die functie beschikbaar is gekomen. Ook sturen we geen andere persoonsgegevens naar Google Analytics waardoor ze wel weten dat 'een' gebruiker 15 pagina's op een dag heeft bekeken maar niet welke gebruiker.

De verwijzingen naar URLs zijn idd vervallen door copy/pasten. Die link wijst naar deze al veel langer bestaande help-pagina:
https://www.bokt.nl/wiki/Bokt:Berichten_verwijderen

ƃuılıǝɔ ǝɥʇ uo ƃuıɔuɐp ǝɹ,ǝʍ uǝɥʍ 'ƃuılǝǝɟ ɐ ʇɐɥʍ ɥo
"Als je niets te verbergen hebt, ben je een Ozosnelle paashaas" - Loesje

Hanafubuki
Zeg maar Hans

Berichten: 77457
Geregistreerd: 02-01-05
Woonplaats: Bij Utrecht

Re: [Dienstmededeling]Nieuwe gebruikersvoorwaarden/privacybeleid

Link naar dit bericht Geplaatst: 19-05-18 22:45

Hoe zit het eigenlijk met fotos die op evenementen zijn genomen straks Bart? Mogen die wel of niet nog geplaatst worden als er andere personen op staan waarvan geen toestemming is gevraagd ondanks dat het een openbaar evenement is? Net als bijv fotos van HE, mag dat dan nog?

Soon may the Wellerman come to bring us sugar and tea and rum.
One day, when the tonguing' is done we'll take our leave and go.

GDG

Berichten: 4848
Geregistreerd: 11-04-11

Link naar dit bericht Geplaatst: 20-05-18 12:53

Jans schreef:
Hoe zit het eigenlijk met fotos die op evenementen zijn genomen straks Bart? Mogen die wel of niet nog geplaatst worden als er andere personen op staan waarvan geen toestemming is gevraagd ondanks dat het een openbaar evenement is? Net als bijv fotos van HE, mag dat dan nog?

Lijkt mij niet dat bokt verantwoordelijk is voor de foto's die geplaatst worden maar de fotograaf zelf (waarbij ik ervan uit ga dat bokt een verzoek om een foto eraf te halen in zal willigen)? Dus de fotograaf moet zorgen dat hij/zij alles op orde heeft (en daar loopt al een topic over).

koeien op de weg...

BartVB
Eigenaar

Berichten: 40855
Geregistreerd: 08-01-01
Woonplaats: Arnhem

Re: [Dienstmededeling]Nieuwe gebruikersvoorwaarden/privacybeleid

Link naar dit bericht Geplaatst door de TopicStarter: 21-05-18 08:25

Foto's van evenementen e.d. mogen gewoon worden geplaatst. Wat GDG zegt :j Het is aan de fotograaf om te zorgen dat dit juridisch ook OK is. Zie o.a.: [STW] AVG Wetgeving voor fotografen

ƃuılıǝɔ ǝɥʇ uo ƃuıɔuɐp ǝɹ,ǝʍ uǝɥʍ 'ƃuılǝǝɟ ɐ ʇɐɥʍ ɥo
"Als je niets te verbergen hebt, ben je een Ozosnelle paashaas" - Loesje

Hilli

Berichten: 22507
Geregistreerd: 28-07-04
Woonplaats: My home is where my horse is...

Re: [Dienstmededeling]Nieuwe gebruikersvoorwaarden/privacybeleid

Link naar dit bericht Geplaatst: 22-05-18 09:34

Ik ben heel benieuwd wanneer iemand de moeite neemt om de discussie over regel 1.5 te openen. Ik denk namelijk dat dit alsnog tegen de AVG is en dat 'het recht om vergeten te worden' verder gaat dan wat jullie daar op schrijven.

Daarnaast past doelstelling 1.1. niet bij de manier waarop het forum nu gebruikt wordt, maar dat is een andere discussie. Ik ben wel benieuwd wat de balans paardengedeelte - alles daarbuiten nou eigenlijk is.

Ik zou daarnaast willen weten welke van mijn gegevens met wie worden gedeeld (en waarom). Het staat er nu zo vaag (wel lekker makkelijk, want dan hoef je nooit nieuwe toestemming te vragen) dat het alsnog niks zegt.

Met een beetje duwen past alles.
En rekt het niet, dan scheurt het wel.

Anoniem

Re: [Dienstmededeling]Nieuwe gebruikersvoorwaarden/privacybeleid

Link naar dit bericht Geplaatst: 22-05-18 09:38

1.4: Dit geldt voor de voorpagina (uitgelicht) en de Facebookpagina, denk ik?
Zijn er nog andere media waar foto's van gebruikers kunnen worden geplaatst?

En 2.1 & 2.2: Geldt dit nog steeds alleen voor openbare berichten of vallen pb's hier ook onder?

Blijheid

Berichten: 10942
Geregistreerd: 19-05-08

Link naar dit bericht Geplaatst: 22-05-18 09:45

Ik ben verbaasd over:

Citaat:
7.2. Gebruikers kunnen de overeenkomst beëindigen door op te zeggen via het e-mailadres support@bokt.nl. Het account van de gebruiker wordt in overleg met de gebruiker wel of niet geanonimiseerd, maar in geen geval verwijderd.


Ik begreep dat het met de nieuwe AVG juist wel mogelijk moet zijn je account helemaal te laten verwijderen?

BartVB
Eigenaar

Berichten: 40855
Geregistreerd: 08-01-01
Woonplaats: Arnhem

Re: [Dienstmededeling]Nieuwe gebruikersvoorwaarden/privacybeleid

Link naar dit bericht Geplaatst door de TopicStarter: 22-05-18 13:10

@Hilli & Blijheid; De AVG verandert niet heel veel ten opzichte van de WBP. Er is ook onder de AVG sprake van een belangenafweging. Arnoud Engelfriet weet dat beter te verwoorden dan ik:
https://blog.iusmentis.com/2018/04/03/g ... iscussies/

Je hebt het recht om je persoonsgegevens te laten verwijderen. Maar een bericht waarin je b.v. uitlegt hoe je het trainen van een passage beter kan doen die op geen manier aan jou te linken is, is geen persoonsgegeven. 'Maar in geen geval verwijderd' is overigens nogal heel sterk gesteld, ik ga even kijken of we dat wat beter kunnen verwoorden. Er zijn best situaties te bedenken waarin dat niet waar is, maar in de praktijk zal het idd veel vaker anonimiseren zijn ipv verwijderen.

@vhGoedeLeven; Klopt, op dit moment de voorpagina en Facebook. Maar stel dat we op Instagram iets vergelijkbaars willen doen als op Facebook of in Uitgelicht dan kan dat ook.

2.1. en 2.2 gelden vooral voor de forumberichten, PBs kunnen we relatief weinig mee. We weten niet wat de context is, we weten niet zeker of wat gemeld wordt idd is wat er geschreven is. Lastige is ook dat we op email/whatsapp/Facebook helemaal weinig tot geen grip hebben. Als duidelijk is wat de situatie is dan grijpen we in, maar dat is een stuk ingewikkelder dan bij berichten op het forum zelf.

ƃuılıǝɔ ǝɥʇ uo ƃuıɔuɐp ǝɹ,ǝʍ uǝɥʍ 'ƃuılǝǝɟ ɐ ʇɐɥʍ ɥo
"Als je niets te verbergen hebt, ben je een Ozosnelle paashaas" - Loesje

BartVB
Eigenaar

Berichten: 40855
Geregistreerd: 08-01-01
Woonplaats: Arnhem

Re: [Dienstmededeling]Nieuwe gebruikersvoorwaarden/privacybeleid

Link naar dit bericht Geplaatst door de TopicStarter: 22-05-18 13:54

Excuses, laatste vraag van Hilli gemist; Buiten de advertentienetwerken en Google Analytics na worden je gegevens vrijwel niet gedeeld omdat we veel zelf doen, o.a. uit privacyoverwegingen. We hebben een webshop, dat is iets dat we wel hebben uitbesteed. Ook gebruiken we Pingdom.com om de snelheid van de site te monitoren en om te kijken of de site nog in de lucht is. Zij krijgen alleen het IP adres van een klein deel van de bezoekers. Cloudflare.com is een partij waar je computer/telefoon wat bestanden van download die nodig zijn voor de site, ook zij krijgen alleen het IP adres.

Dan heb je nog een aantal diensten waar b.v. een gebruikersnaam voor kan komen. We gebruiken Google Docs voor documentatie e.d. Je gebruikersnaam kan daarin komen staan bij b.v. een prijsvraag of als je meedoet aan een clinic op Horse Event. Afhankelijk van de prijs/clinic kan daar ook je adres en/of telefoonnummer bij staan. Je gebruikersnaam kan ook op Github.com terecht komen als je b.v. een bug hebt gemeld met een technische oorzaak. Dan staat ergens iets als 'gebruiker x heeft problemen met y zie topic z'. Google Docs en GitHub doen zelf niets met die persoonsgegevens.

Het lijstje met partijen wordt nog wat uitgebreid, maar het is verbazend hoe laat veel bedrijven zijn met aangepaste privacy policies e.d. Ook wat betreft de advertentienetwerken gaat er de komende weken nog wel het e.e.a. veranderen schat ik in, maar zelfs Google kwam gisteren pas met een op de GDPR aangepaste overeenkomst :\

ƃuılıǝɔ ǝɥʇ uo ƃuıɔuɐp ǝɹ,ǝʍ uǝɥʍ 'ƃuılǝǝɟ ɐ ʇɐɥʍ ɥo
"Als je niets te verbergen hebt, ben je een Ozosnelle paashaas" - Loesje

Anoniem

Link naar dit bericht Geplaatst: 26-05-18 12:47

Hilli schreef:
Ik ben heel benieuwd wanneer iemand de moeite neemt om de discussie over regel 1.5 te openen. Ik denk namelijk dat dit alsnog tegen de AVG is en dat 'het recht om vergeten te worden' verder gaat dan wat jullie daar op schrijven.

Daarnaast past doelstelling 1.1. niet bij de manier waarop het forum nu gebruikt wordt, maar dat is een andere discussie. Ik ben wel benieuwd wat de balans paardengedeelte - alles daarbuiten nou eigenlijk is.

Ik zou daarnaast willen weten welke van mijn gegevens met wie worden gedeeld (en waarom). Het staat er nu zo vaag (wel lekker makkelijk, want dan hoef je nooit nieuwe toestemming te vragen) dat het alsnog niks zegt.


Hier ben ik ook wel benieuwd naar. Overigens vraag ik me af wat er gebeurd als je aangeeft dat je niet akkoord bent met jullie nieuwe voorwaarden maar niet aangeeft waaróm dat zo is. Dat is namelijk óók het mooie van de AVG; je hóeft je als consument (forumgebruiker in dit geval) helemaal niet te verantwoorden waarom je wel of niet akkoord gaat. De verzamelende partij is overigens gewoon verplicht om te vermelden met wie zij de gegevens delen. Dus in geval van de webshop; een verwerkersovereenkomst met de pakketdienst. Wellicht Acadamy Bartels (of welke partij jullie nu zaken mee doen) voor reclame/commerciele doeleinden? Verzamelen jullie ook demografische gegevens? Enzovoorts enzovoorts. Stellen ‘we verwerken de meeste gegevens alleen zelf’ is niet meer voldoende.

Alles waarbij jullie persoonsgegevens verwerken (en dus ook nicknames, want - de nickname is aan iemand gekoppeld) moet nu kenbaar gemaakt worden. Dat zijn dus een hoop verwerkersovereenkomsten in het geval van Bokt.nl en dus ook het duídelijk op de hoogte stellen van de personen van wie de persoonsgegevens zijn (om het woord klant dan dus maar niet te noemen).

Celiien

Berichten: 13025
Geregistreerd: 10-09-06
Woonplaats: rijswijk

Link naar dit bericht Geplaatst: 01-06-18 14:56

Bart, heel simpel is dat wat jullie stellen over het verwijderen van de berichten in strijd met de nieuwe wetgeving.
Heb het toevallig vanmiddag nog voorgelegd. Het feit dat ik (of een ander) onder mijn pseudoniem (gebruikersnaam) iets plaats, is dat niet meteen een persoonsgegeven. Dit is het echter wel op het moment dat jullie (aangezien jullie het geregistreerde emailadres hebben) het koppelen aan het emailadres. Dan is het gewoon een persoonsgegeven geworden. En daarmee je gebruikersnaam ook. Dat is het overigens sowieso wel aangezien er niet meerdere gebruikers zijn met dezelfde naam overigens. Derhalve moeten bij verzoek deze berichten gewoon verwijderd worden.
En ik ben benieuwd naar alle nieuwe algemene voorwaarden van jullie. Zijn deze al in te lezen of lees ik ergens over heen?

Overigens, wat me even snel opviel:
8.3. Gebruik van het forum na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Je verwacht dus elke keer dat ik inlog, (of automatisch inlog, zoals bij de meeste gebruikers hier), eerst even de algemene voorwaarden moet checken of je niet opeens iets anders in de AVW hebt gezet :+ ? Dat werkt natuurlijk zo niet..

Je gaat veel te kort door de bocht met bovenstaande Bart.. je bent verplicht om helder en duidelijke algemene voorwaarden op te stellen, zonder vaagheden erin. Dat zie ik nu nog niet terug. Tevens bovenstaande punten moet echt naar gekeken worden. Daarnaast heb ik nog geen mail gehad met daarin het expliciet toestemming vragen. Ja dat moet namelijk ook. Ik raad je aan om iemand in de arm te nemen die hier echt kennis over heeft, niet een of andere advocaat die de klok heeft horen luiden maar niet weet waar de klepel hangt.

A girl from Nashville sings... And the whole world listens <3

Anoniem

Re: [Dienstmededeling]Nieuwe gebruikersvoorwaarden/privacybeleid

Link naar dit bericht Geplaatst: 01-06-18 19:40

Ach. Ik heb zondag een verzoek gedaan tot het verwijderen (‘anonimiseren’) van m’n account en tot dusver niet eens een reactie ontvangen. En m’n account is nog niet anoniem as you can see.

randalinpony
Berichten: 6935
Geregistreerd: 14-11-05

Link naar dit bericht Geplaatst: 01-06-18 20:08

Toch een beetje gek. Ik ben zelf maar even op zoek gegaan naar de privacyverklaring van bokt, omdat ik niets ontvangen heb...

En dan blijkt hier een topicje verstopt te zitten met doodleuk dat je akkoord gaat als je na 25 mei de site gebruikt hebt...

Sorry, niet akkoord.

xSiep

Berichten: 3669
Geregistreerd: 25-12-06
Woonplaats: Vilnius, Litouwen

Re: [Dienstmededeling]Nieuwe gebruikersvoorwaarden/privacybeleid

Link naar dit bericht Geplaatst: 01-06-18 20:25

Nuttig om te lezen. Ik vind hetgeen er uitgelegd wordt goed te begrijpen en voldoende uitgelegd. Echter is het zo dat de 'data owner', de gebruikers van Bokt in dit geval, actief consent moeten geven voor het opslaan/gebruiken van hun persoonlijke gegevens. Het gedeelte dat je akkoord gaat als je na 25 mei Bokt nog gebruikt, voldoet daar uiteraard niet aan.
Ik kreeg een email van een andere website die noemde "indien je niet voor 25 mei op deze knop klikt om consent te geven, zullen we jou gegevens moeten/gaan verwijderen". En dat is hoe het eigenlijk zou moeten. Ben benieuwd wat de reden is van Bokt om ervoor te kiezen om geen actief consent te vragen?

BartVB
Eigenaar

Berichten: 40855
Geregistreerd: 08-01-01
Woonplaats: Arnhem

Re: [Dienstmededeling]Nieuwe gebruikersvoorwaarden/privacybeleid

Link naar dit bericht Geplaatst door de TopicStarter: 01-06-18 21:07

@Cellien; voor zover ik weet voldoen we mbt het anonimiseren helemaal aan de GDPR/AVG? Als ik jouw redenatie volg dan is het persoonsgegeven weg zodra wij emailadres en gebruikersnaam hebben aangepast?
Er is flink wat tijd/geld in de GDPR compliance gestopt. We zijn een heel eind, vooral op het gebied van cookies zijn we nog niet waar we willen zijn. Vervelende is dat dit voor zo ongeveer de hele online-wereld geldt aangezien niemand weet wat nu precies de bedoeling is. Langzamerhand komt daar wat duidelijkheid over, dit volgen we op de voet.

@Gast3289; dat is vreemd? Ik heb overleg voorbij zien komen over hoe specifieke verzoeken van je het beste kunnen worden uitgevoerd. Ik ga even kijken wat de status daarvan is, er wordt iig aan gewerkt, excuses als er nog geen terugkoppeling is geweest richting jou!

@randalinpony/Cellien; De privacyovereenkomst hoor gewoon in de footer van de site te staan, dat is in het Wiki onderdeel wel het geval, dat is niet zoals het hoort. Een artikel als 8.3 is erg gebruikelijk. Afhankelijk van hoe groot de wijziging laten we dat aan je weten. Over de wijzigingen van 25 mei is b.v. dit topic. De voorwaarden staan in de wiki, het aardige daarvan is dat je kan zorgen dat je een mail krijgt zodra die documenten worden gewijzigd. Je vind ze overigens hier:
https://www.bokt.nl/wiki/Bokt:Gebruikersvoorwaarden
https://www.bokt.nl/wiki/Bokt:Privacybeleid

Als je niet akkoord bent hoor ik graag van je waarom niet zodat we kunnen kijken of we tot een oplossing kunnen komen. Het doel van die overeenkomsten is zorgen dat we daar allemaal beter van worden. Als dat niet lukt staat het je natuurlijk vrij om de site niet meer te gebruiken.

@xSiep; Volgens de AVG heb je niet overal 'consent'/expliciete toestemming voor nodig, heel veel gegevens zijn te verwerken volgens een andere grondslag dan dat. Voor veel zaken op Bokt is dat 'legitiem belang'. B.v. het verwerken van je email adres of je forumberichten is noodzakelijk voor de dienst die we aanbieden.

ƃuılıǝɔ ǝɥʇ uo ƃuıɔuɐp ǝɹ,ǝʍ uǝɥʍ 'ƃuılǝǝɟ ɐ ʇɐɥʍ ɥo
"Als je niets te verbergen hebt, ben je een Ozosnelle paashaas" - Loesje

Anoniem

Re: [Dienstmededeling]Nieuwe gebruikersvoorwaarden/privacybeleid

Link naar dit bericht Geplaatst: 02-06-18 08:37

:+

Nou het zal mij benieuwen. Zo ingewikkeld zijn mijn verzoeken niet. Verwijderen doen jullie toch niet aan (hetgeen wel wettelijk zou moeten maar ja, triest genoeg leg ik me daar inmiddels maar bij neer). Dus dan is het verzoek om de gebruikersnaam te anonimiseren, mijn naam uit de quotes en andere berichten te halen (simpelweg een search & replace) en de foto’s van zowel m’n bokt upload als eerdere IMG brackets weghalen. Wat ook niets anders is dan search en delete.

Anders kun je natuurlijk nog altijd het account met de berichten verwijderen als dat makkelijker is ;)

Iets waar ik, nogmaals, wettelijk gezien recht op heb.

Trouwens, kunnen moderators IP adressen inzien? En is er met hun een verwerkersovereenkomst? Zolang zij niet op een loonlijst staan vallen zij namelijk onder ‘derde partijen’...

Merlen

Berichten: 754
Geregistreerd: 24-03-13

Re: [Dienstmededeling]Nieuwe gebruikersvoorwaarden/privacybeleid

Link naar dit bericht Geplaatst: 03-06-18 00:06

Een vriend van mij was tot 25 mei moderator.
Forum waar hij actief was,is volledig opgedoekt en je vind er niets meer van terug.
Reden hiervoor was de nieuwe privacy wetgeving.Eigenaars,moderators,... kunnen je ip adres bekijken.
Dat behoort tot je persoonsgegevens.Dus om sancties te vermijden,zijn ze tot dit besluit gekomen.
Men is trouwens wettelijk verplicht al je berichten te verwijderen indien je hierom vraagt.

future_vet
Berichten: 2364
Geregistreerd: 01-05-10

Re: [Dienstmededeling]Nieuwe gebruikersvoorwaarden/privacybeleid

Link naar dit bericht Geplaatst: 03-06-18 06:46

WoW oke ik kom nu pas dit bericht tegen.. had wel netjes via de mail gemogen.

Iris82

Berichten: 38863
Geregistreerd: 04-10-02
Woonplaats: Tilburg

Re: [Dienstmededeling]Nieuwe gebruikersvoorwaarden/privacybeleid

Link naar dit bericht Geplaatst: 03-06-18 07:01


Poking Stick: about 30cm long, that can be concealed up a sleeve, and can be used to 'poke' people who argue with you/irritate you/deserve poking/don't deserve poking but you poke anyway/anyone in the hope of enraging them/making them move/injuring them/anything.
Figaro schreef:
_O- Ik voel een geitenwollensok aankomen.. Misschien zit ie wel in mijn doos :')

Anoniem

Link naar dit bericht Geplaatst: 05-06-18 08:42

Hey Bart, nou heb ik van Coby hartstikke leuk vorige week een mailtje gekregen, maar inmiddels heb ik duidelijk m'n akkoord gegeven op het anonimiseren van m'n account maar wordt er nóg niets mee gedaan.

Hier word ik om heel eerlijk te zijn wel een beetje moe van, ik ga er vanuit dat het je dus ook niet gaat lukken om binnen de gestelde tijd (per mail) ook daadwerkelijk de foto's en quotes te verwijderen?

En tja, ik doe het nu inderdaad tóch weer via het forum, maar dat komt omdat er per mail dus blijkbaar geen reactie doorkomt.

Bij deze, Bart, Coby, Wie zich er dan ook mee bezig hoort te houden; ja ik sta nu op online maar m'n account mag nu echt wel een keer geanonimiseerd worden evenals mijn andere 'eisen', die mogen nou ook wel een keer doorgevoerd worden.

Kleine moeite toch?

BartVB
Eigenaar

Berichten: 40855
Geregistreerd: 08-01-01
Woonplaats: Arnhem

Re: [Dienstmededeling]Nieuwe gebruikersvoorwaarden/privacybeleid

Link naar dit bericht Geplaatst door de TopicStarter: 05-06-18 09:16

Als ik het goed begrepen heb heeft dat te maken met het feit dat je nog steeds actief bent op dit account. De vraag was of het wenselijk was dat we nog even wachten. Lijkt me vervelend als we je account dicht zetten als jij b.v. midden in een PB-gesprek zit.

Maar we gaan ermee aan de slag dan.

@VickyS; vreemd? Is natuurlijk een keuze, maar lijkt me dat er meer speelt dan alleen de GDPR, IP-adressen e.d. hoeven echt geen probleem te zijn.

ƃuılıǝɔ ǝɥʇ uo ƃuıɔuɐp ǝɹ,ǝʍ uǝɥʍ 'ƃuılǝǝɟ ɐ ʇɐɥʍ ɥo
"Als je niets te verbergen hebt, ben je een Ozosnelle paashaas" - Loesje

secricible

Berichten: 23585
Geregistreerd: 07-07-04
Woonplaats: Maasbommel

Link naar dit bericht Geplaatst: 05-06-18 09:34

BartVB schreef:
@VickyS; vreemd? Is natuurlijk een keuze, maar lijkt me dat er meer speelt dan alleen de GDPR, IP-adressen e.d. hoeven echt geen probleem te zijn.Nogal een aanname Bart. Voor hobbyisten kan die boetes waarmee gedreigd wordt en de complexiteit van de AVG soms een reden om de boel maar gewoon op te doeken. Ik zie het zelf ook in mijn privesituatie, nogal wat om te zeggen dat er dan "meer speelt".

Wat betreft deze privacyverklaring, ik vind het erg minimaal om aan te nemen dat mensen dit vanzelf wel langs zien komen op hun berichtenlijn en dan wel accoord zijn. Als ik me niet vergis kan bokt berichten onder de aandacht brengen met banners zoals ze in het verleden graag deden met dingen waar bokt geld aan kon verdienen. Dit had me toch wel het minste geleken, of een emailtje, een PB naar alle leden, een pop-upje. Met horse-event of met vragenlijsten word je doodgespamd, maar een privacy-verklaring wordt ergens in een hoekje neergelegd en verwacht dat men die zelf wel vindt.

"what is the bravest thing you've ever said?" asked the boy
"Help" said the horse


Wie is er online

Gebruikers op dit forum: SemrushBot en 3 bezoekers