Bokt.nl • Nogmaals chip.
Pagina 1 van de 1

Nogmaals chip.

Link naar dit berichtGeplaatst: 08-04-04 21:08
door ceasario
Sectorinfo Paardenhouderij, nummer 13, 8 april 2004

Over de chipverplichting
De notificatieprocedure in Brussel betreffende de chipverplichting is met goed gevolg afgerond, zodat deze nu onverkort van kracht kan worden. De verplichting zal via een voorzittersbesluit in werking treden.

Dit betekent onder meer dat alle veulens die na 1 januari 2004 zijn geboren, voor ze worden gespeend en nog voor ze 7 maanden oud zijn moeten worden gechipt en voorzien van een paspoort.
Uitsluitend voor eigenaren die vanwege gewetensbezwaren hun veulen en/of paard niet willen laten chippen bestaat de mogelijkheid om ontheffing van deze verplichting te krijgen. Als identificatie moet dan de DNA-code van het paard vastgelegd worden. Deze ontheffing dient met een motivatie aangevraagd te worden bij de voorzitter van de PVE. De procedure hiervoor staat omschreven op www.nl-paardenpaspoort.nl.

Nadere informatie
Voor meer informatie kunt u surfen naar www.nl-paardenpaspoort.nl of bellen met uw stamboek of de KNHS.

Link naar dit berichtGeplaatst: 08-04-04 21:10
door ceasario
Complete nieuwsbrief:


Sectorinfo Paardenhouderij, nummer 13, 8 april 2004

Congres Paardenkracht 2004 over gezamenlijke belangenbehartiging
De Nederlandse paarden- en ponystamboeken, hippische sportorganisaties en ondernemers in de paardenbranche organiseren samen onder de vlag van het Sectorbestuur Paarden het congres 'Paardenkracht 2004'. De gebundelde krachten waarmee het oude PPP-congres een vervolg krijgt, heeft het thema 'bundeling van krachten' om te komen tot gezamenlijke belangenbehartiging.

Ongeveer 900 leden uit de achterbannen van deze organisaties zijn uitgenodigd om het congres, dat op 13 april opnieuw in Utrecht zal plaatshebben, bij te wonen.
Op dit congres zullen sprekers uit de paardensector aangeven wat de stand van zaken is met betrekking tot de belangenbehartiging. Tevens geven zij hun toekomstvisie op de gezamenlijke belangenbehartiging.

Ook Tweede Kamerlid en bestuurslid van de KNHS, Gerda Verburg, geeft haar visie op succesfactoren van de gezamenlijke paardenkracht bij de politiek. Tot slot zal directeur K. de Ruiter van het Ministerie van LNV, uiteenzetten hoe gezamenlijke belangen het beste bij LNV kunnen worden behartigd.
De uitkomsten van dit congres staan in een volgende Sectorinfo Paardenhouderij.

Nadere vragen
Voor meer informatie over deze bijeenkomst kunt u terecht bij Marieke van Lent (PVE/SVV), tel. (079) 368 75 50


Ga naar overzicht


Sectorinfo Paardenhouderij, nummer 13, 8 april 2004

Nieuwe voorzitter voor Sectorbestuur Paarden
Het Sectorbestuur Paarden heeft in Johan Lokhorst een nieuwe voorzitter. Na diverse management- en directiefuncties in de foodbranche is Lokhorst (51) nu eigenaar van Peijnenburg. Daarnaast fokt hij KWPN rijpaarden en Shetlands.

Hij vervulde bestuursfuncties als voorzitter van het Nederlandse Shetland Pony Stamboek, voorzitter Adviescommissie Paardenpraktijkonderzoek Lelystad, bestuurslid Paardenhouderij van het Landbouwschap en secretaris afdeling Rivierengebied KWPN.


Ga naar overzicht


Sectorinfo Paardenhouderij, nummer 13, 8 april 2004

Sectorbestuur Paarden
De samenstelling van het Sectorbestuur Paarden is herzien.

Voorzitter: J. Lokhorst
Fokkerij: R. Mantingh (NSPS), B. Bijvoet (KWPN) en J. van der Meulen (FPS)
Sport: M. van den Heuvel (KNHS), J. Werners (KNHS) en J. Voskamp (NDR)
Ondernemers: J. Kraakman (FNRS), E. Schep (handel) en M. Hovenga (FBvHH)
Werknemers: S. van Beek (CNV) en H. Wolters (FNV)
Secretaris: M. van Lent (PVE)
Adviseur: E. Gostelie (GGP)


Ga naar overzicht


Sectorinfo Paardenhouderij, nummer 13, 8 april 2004

Volgende vergaderingen
Sectorbestuur Paarden: 22 april as.; Koepel Fokkerij: in najaar 2004;
Werkgroep Welzijn: 26 april 2004;
Werkgroep Ruimtelijke Ordening: eind april 2004;
Werkgroep Monitoring:, eind april 2004


Ga naar overzicht


Sectorinfo Paardenhouderij, nummer 13, 8 april 2004

Beleidsnotitie van het Sectorbestuur Paarden
De nieuwe voorzitter van het Sectorbestuur Paarden presenteert op het congres Paardenkracht 2004 de beleidsnotitie van het Sectorbestuur Paarden.

Van de volgende beleidsthema's hebben de partijen in het Sectorbestuur Paarden bepaald dat het gemeenschappelijke belangen zijn om samen op te pakken:

ontwikkeling van de sector;

belangenbehartiging voor hele paardensector;

verkrijgen van inzicht in de sector en ontwikkelen kengetallen;

onderzoek/kennisoverdracht;

stimuleren certificering;

sociaal beleid van de sector;

gezondheid;

veiligheid;

CAO en arbeidsvoorwaarden;

welzijnsbeleid;

rapportage welzijnsproblemen met aanbevelingen voor verdere verbetering;

voldoende geneesmiddelen;

Identificatie & Registratie;

beleidsontwikkeling I&R;

het overgangsbeleid;

creeren zelfstandige positie paardensector in Nederland;

ondergebracht bij ministerie (LNV) met overleg en contact met andere departementen;

eigen plaats in landbouw;

passende wet en regelgeving;

ruimtelijke ordening

bevorderen van export en promotie van Nederlandse paarden en paardenkennis;

bevorderen van export;

gezamenlijke promotie en afzetbevordering.

Naast deze punten besteedt het S ectorbestuur Paarden aandacht aan onduidelijkheid over de BTW, de uitvoering van I&R Paard, mest en milieu, regelgeving en discriminatie inzake fokkerij en sport.

Nadere vragen
Voor meer informatie over het Sectorbestuur Paarden kunt u bellen met Marieke van Lent (PVE/SVV), tel. (079) 368 75 50.


Ga naar overzicht


Sectorinfo Paardenhouderij, nummer 13, 8 april 2004

Positie paardenhouderij bij dierziekten
Op aandringen van het Sectorbestuur Paarden heeft het Ministerie van Landbouw (LNV) initiatief genomen om de paardenhouderij een eigen plek te geven binnen de draaiboeken van de lijst A ziekten. Lijst A bevat 14 meldingsplichtige dierziekten.

LNV is gestart met het bepalen van de rol van de paardenhouderij bij de diverse dierziekten. Dit neemt LNV ook in de crisisdraaiboeken op. Het Sectorbestuur Paarden en de Groep Geneeskunde van het Paard zijn hierbij betrokken.
Om een inzicht te krijgen in de rol van het paard bij het uitbreken van een ziekte wordt per ziekte bekeken hoe het paard een risico vormt bij de verspreiding en wat de gevoeligheid van het paard is. Aan de hand van deze risico bepaling wordt bepaald welke positie het paard vervolgens in het draaiboek krijgt. Op dit moment is in het draaiboek MKZ, KVP, AI en NCD een aparte positie gecreeerd voor bedrijven of locaties met alleen paarden.
LNV verwacht van de sector dat er wordt nagedacht over de manier waarop deze bedrijven zich als zodanig kenbaar kunnen maken, zoals door registratie of certificering.

Nadere vragen
Voor meer informatie kunt u terecht bij Marieke van Lent (PVE/SVV), tel. (079) 368 75 50.

Alle informatie over het paardenpaspoort en chippen vindt u op www.nl-paardenpaspoort.nl.


Ga naar overzicht


Sectorinfo Paardenhouderij, nummer 13, 8 april 2004

Over de chipverplichting
De notificatieprocedure in Brussel betreffende de chipverplichting is met goed gevolg afgerond, zodat deze nu onverkort van kracht kan worden. De verplichting zal via een voorzittersbesluit in werking treden.

Dit betekent onder meer dat alle veulens die na 1 januari 2004 zijn geboren, voor ze worden gespeend en nog voor ze 7 maanden oud zijn moeten worden gechipt en voorzien van een paspoort.

Uitsluitend voor eigenaren die vanwege gewetensbezwaren hun veulen en/of paard niet willen laten chippen bestaat de mogelijkheid om ontheffing van deze verplichting te krijgen. Als identificatie moet dan de DNA-code van het paard vastgelegd worden. Deze ontheffing dient met een motivatie aangevraagd te worden bij de voorzitter van de PVE. De procedure hiervoor staat omschreven op www.nl-paardenpaspoort.nl.

Nadere informatie
Voor meer informatie kunt u surfen naar www.nl-paardenpaspoort.nl of bellen met uw stamboek of de KNHS.


Ga naar overzicht


Sectorinfo Paardenhouderij, nummer 13, 8 april 2004

Beperking voor de paardenhouderij in de reconstructiegebieden
Voor vrijwel alle bedrijven met vee geldt dat de afstand van een stal tot het huis van de buren 50 meter of meer moet zijn. Tot op heden is dit niet het geval voor paardenbedrijven, maar dat verandert in reconstructiegebieden.

Een gemeente mag van de richtlijn afwijken. Zo is er jurisprudentie van de Raad van State die voor paardenstallen een kleinere afstand voldoende acht. Dit verandert voor bedrijven die liggen in een gebied waarvoor een reconstructieplan is opgesteld. Zo ligt nu het ontwerpreconstructieplan Salland-Twente ter inzage. Waarschijnlijk worden dit jaar voor alle overschotgebieden reconstructieplannen vastgesteld. Als dit klaar is, geldt er een nieuwe stankwet met verplichte afstanden tussen dierverblijven en huizen van derden. Hierin zijn voor alle diergroepen afstanden bepaald die bedrijven moeten aanhouden. Meestal is dat minimaal 50 meter en bij lintbebouwing en in stedelijk gebied 100 meter.
Voor een milieuvergunning in een landbouwontwikkelings- of verwervingsgebied betekent dit, dat paardenbedrijven minder ruimte krijgen om uit te breiden. Het is raadzaam voor paardenhouders in reconstructiegebieden om de milieuvergunning eens kritisch te bekijken.

Nadere vragen
Voor meer informatie kunt u bellen met Fleur Lendering (GLTO), tel. (0570) 66 28 21.


Ga naar overzicht


Sectorinfo Paardenhouderij, nummer 13, 8 april 2004

Over regelgeving en discriminatie
Het rapport Regelgeving en discriminatie is klaar. Er is geinventariseerd welke problemen er zijn door de diverse interpretaties van lidstaten van EU-regelgeving. Een voorbeeld is het niet mogen starten met een Nederlands paard op een Franse wedstrijd voordat het dier zeven jaar oud is, maar ook het minder beschikbare prijzengeld voor buitenlandse deelnemers in Frankrijk en Duitsland en het al dan niet toelaten van buitenlandse hengsten die een niet vergelijkbaar verrichtingsonderzoek hebben afgelegd.
Het rapport beschrijft oplossingen die in Den Haag en in Brussel aangekaart zullen worden.


Ga naar overzicht


Sectorinfo Paardenhouderij, nummer 13, 8 april 2004

Certificering Hengstenhouderij
Het dekseizoen van 2004 is gestart. De eerste eisen voor gecertificeerde stations (CEM en sperma onderzoeken van alle ingezette hengsten) moeten met goed resultaat zijn uitgevoerd om op de lijst van gecertificeerde stations 2004 te komen. Deze lijst is vanaf week 15 op internet gepubliceerd.

Omdat er in het jaar bedrijven bij kunnen komen, wordt de lijst op internet tijdens het dekseizoen elke maand aangepast. Het kan gaan om bedrijven met natuurlijk dekkende hengsten of bedrijven die zich later hebben aangemeld maar aan alle eisen hebben voldaan. Ook kunnen bedrijven afvallen als ze bij de jaarlijkse controle niet aan de overige voorwaarden voor gecertificeerde stations voldoen.

EU-erkende bedrijven
Er zijn steeds meer EU-erkende bedrijven die zich ook aanmelden als gecertificeerde hengstenhouderij.
Het is in 2004 wat betreft kosten aantrekkelijker gemaakt voor deze stations om ook nog gecertificeerd te zijn. Het is van belang voor de merriehouders dat ook bij deze bedrijven, waar vooral op veterinaire aspecten wordt gecontroleerd door de RVV, de kwaliteit van het sperma, het non-return percentage en de behandeling van de merries wordt meegenomen als essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering.

Gecertificeerde inseminatiestations
In aanvulling op de gecertificeerde hengstenhouderijen worden ook voorschriften opgesteld voor gecertificeerde inseminatiestations. Er zijn steeds meer ondernemingen die zelf geen hengsten hebben, maar wel insemineren en sperma verhandelen. Om de goede stations zich positief te laten ondersch eiden is het van belang ook deze stations te kunnen certificeren. De verwachting is om in 2005 te starten.

Niet gecertificeerde bedrijven
Vanaf april is de RVV gestart met het bezoeken en controleren van hengstenhouderijen die werken met KI en niet gecertificeerd of niet EU-erkend zijn. De RVV controleert of het bedrijf voldoet aan de spermaregeling en alle veterinaire onderzoeken (Regeling Paardensperma) moeten hebben uitgevoerd en een goed onderhouden stal / laboratorium / winruimte moeten hebben. Behalve het RVV-bezoek brengen verplichte veterinaire onderzoeken kosten met zich mee. Bedrijven die alleen voor de nationale markt produceren zijn wellicht geneigd toch tot certificering over te gaan.

Nadere vragen
Voor meer informatie over certificering in de hengstenhouderij kunt u bellen met Pascalle de Ruyter (PVE/SVV), tel. (079) 368 75 35.

Lijst gecertificeerde hengstenhouders st aat op www.pve.nl en wordt maandelijks aangepast. Zie onder: bedrijfsnet > dossier > paarden > gecertificeerde hengstenhouderijen.


Ga naar overzicht


Sectorinfo Paardenhouderij, nummer 13, 8 april 2004

Uniformering stamboeken
In december 2003 is gestart met de inventarisatie naar mogelijkheden voor uniformering bij in Nederland erkende stamboeken op basis van EU-regels. Het betreft vooral het uniformeren van dekboeken en de stamboekindeling.

Uniformering op deze vlakken is gewenst omdat dit verwarring en onduidelijkheid voorkomt en de samenwerking tussen stamboeken vergemakkelijkt. De vele begrippen voor registers en/of boeken die de stamboeken nu hanteren, kunnen een verschillende betekenis hebben. Zo is een register bij het ene stamboek onderdeel van een hoofdboek, maar bij een ander stamboek wordt met register een op zichzelf staand boek bedoeld.

Voor het uniformeren van de stamboekindeling is, aan de hand van de inventarisatie van de huidige indelingen, een voorstel met een algemene nieuwe indeling gepresenteerd. Hierbij dient een stamboek helder aan te geven wanneer welk dier in welke sectie terecht komt.
Het voorstel voldoet aan EU-regels en de nationale regelgeving.
Dekboeken bestaan uit dekovereenkomsten (dekbonnen) en geboorteberichten. Er wordt geinventariseerd hoe de dekboeken kunnen worden voorzien van meerwaarde door gegevens als de geboorte-problemen en erfelijke afwijkingen te registreren. Dit moet leiden tot een voorstel voor een uniforme basis van het dekboek voor alle stamboeken.
Naar verwachting wordt het onderzoek deze zomer afgerond. De uiteindelijke resultaten worden onder meer via de sectorinfo verspreid.

Nadere vragen
Voor meer informatie kunt u bellen met Margo Vonk (PVE/SVV), tel (079) 368 75 44.
Ga naar overzicht


Sectorinfo Paardenhouderij, nummer 13, 8 april 2004

Bepaling NGE voor paardenhouderij
De standaardbedrijfseenheden (sbe's) zijn vervangen door Nederlandse Grootte Eenheden (nge's) om de economische bedrijfswaarde aan te geven.

Momenteel worden voor de paardenhouderij vier categorieen nge's gehanteerd:

paarden tot drie jaar oud

pony's tot drie jaar oud

paarden vanaf drie jaar

pony's vanaf drie jaar

Paarden en pony's kunnen voor een verschillend gebruiksdoel ingezet worden. Zo kan de economische waarde van het betreffende dier ook uiteen lopen. Daarom is het wenselijk dat de nge's opnieuw worden ingedeeld in meer categoriee n voor het gebruiksdoel.

Met aangepaste nge-waarden kan de volwaardigheid van de bedrijfsmatige paardenhouderij (economische omvang) aangegeven worden en is bedrijfsvergelijking mogelijk.

Met een enquete onder een representatief aantal bedrijven worden bedrijfseconomische gegevens verzameld die nodig zijn voor een afstemming van nge-waarden op de sector. Hopelijk werken voldoende bedrijven mee om ook deze professionaliseringslag te kunnen maken!


Ga naar overzicht


Sectorinfo Paardenhouderij, nummer 13, 8 april 2004

Gevolgen van het Ingrepenbesluit
Het ingrepenbesluit heeft gevolgen voor het brandmerken en het couperen van paarden. Op beide gebieden zijn er ontwikkelingen gaande.

In eerste instantie leek het er op dat dieren met een verboden ingreep, een brandmerk of een gecoupeerde staart, niet meer in Nederland op een evenement mochten verschijnen ongeacht of de ingreep in Nederland was verricht dan wel in een land waar de ingreep wel is toegestaan. Naar aanleiding van een rechtszaak over het couperen van honden is de interpretatie van dit verbod in de toelichting op de wet gewijzigd.

Het Ministerie van LNV heeft aangegeven dat op grond van artikel 40 van de GWWD brandmerken en couperen van paarden in Nederland verboden is. Als de ingreep in Nederland is verricht, is het op grond van artikel 41 (GWWD) voor dieren verboden om:

met een gebrandmerkt of gecoupeerd paard deel te nemen aan tentoonstellingen, keuringen of wedstrijden;

een gebrandmerkt of gecoupeerd paard tot bovengenoemde evenementen toe te laten;

een gebrandmerkt of gecoupeerd paard voor verkoop in voorraad te hebben, voor verkoop aan te bieden, te verkopen of te kopen.

Concreet betekent dit dat paarden die in een land zijn gebrandmerkt of gecoupeerd waar die ingreep wel is toegestaan, mee mogen doen en toegelaten mogen worden aan tentoonstellingen etc. en dat er in gehandeld mag worden.

Het Sectorbestuur is in gesprek met de Minister over het verbod op brandmerken. Nederlandse stamboeken worden benadeeld, omdat hun paarden nie t aan een merk herkenbaar zijn als Nederlandse paarden en soms zelfs worden voorzien van een Duits brandmerk en door het leven gaan als Duits paard.Het Sectorbestuur blijft pleiten voor harmonisatie in Europa; of overal wel brandmerken of overal niet!


Ga naar overzicht


Sectorinfo Paardenhouderij, nummer 13, 8 april 2004

Overleg paardensector in Europa
In Brussel is door de paardenhouderij uit diverse lidstaten gesproken over I&R, transport, fokkerijregelgeving, de diergeneesmiddelenwet, het Europese MKZ-draaiboek en de import van paarden en sperma uit derde landen.
Er is een brief naar de Europese Commissie gestuurd om aan te dringen op een uitzondering voor de sport- en fokkerijpaarden bij de transportregelgeving. Het voorstel van maart 2004 beschrijft dat de regelgeving niet geldt voor transport van dieren die niet gerelateerd zijn aan economische activiteiten of voor dieren die direct van of naar een veterinaire kliniek gaan in afstemming met de dierenarts. Dat geeft aan dat de regelgeving is bedoeld voor slachtdieren vervoer.

Voor vragen hierover kunt u bellen met Marieke van Lent (PVE/SVV), tel. (079) 368 75 50.


Ga naar overzicht


Sectorinfo Paardenhouderij, nummer 13, 8 april 2004

Onderzoek Staart- en maneneczeem
De paarden- en ponystamboeken financieren een literatuuronderzoek naar de oorzaken, erfelijkheid en goede diagnostiek inzake staart- en maneneczeem.

Het onderzoek heeft een flink aantal aanknopingspunten opgeleverd. Begin april zijn de stamboeken geinformeerd over deze uitkomsten.
In 2003 is een inventarisatie gehouden bij het NSPS. Dat heeft geleid tot een aanwijzing dat staart- en maneneczeem erfelijk lijkt en er regioverschillen waar te nemen zijn.
Om erfelijkheidsgraden te kunnen bepalen en een fokwaardeschatting te kunnen ontwikkelen zijn meer gegevens nodig.
Met de geinteresseerde stamboeken wordt bepaald hoe hier uniforme invulling aan gegeven gaat worden.


Ga naar overzicht


Sectorinfo Paardenhouderij, nummer 13, 8 april 2004

Database exporteisen voor paarden
Via www.pve.nl > bedrijfsnet > im- en export > Veterinair Informatiepunt (VIP) is terug te vinden aan welke eisen voldaan moet worden om een paard naar een land te kunnen exporteren. 'Hoe exporteer ik een paard' geeft een handleiding welke stappen ondernomen dienen te worden, aan welke eisen voldaan moet worden en waar u terecht kunt. 'Landeninfo' geeft aan welke eisen de landen stellen aan het paard wat u wilt exporteren. Per land zijn de eisen en de belangrijkste organisaties weergegeven. Zo hoopt het Sectorbestuur Paarden dat zoekwerk en vertraging bij de paardenexport wordt voorkomen.

Nadere vragen
Voor meer informatie kunt u bellen met het Veterinair Informatie Punt (PVE/VIP), tel. (079) 368 79 44.

Link naar dit berichtGeplaatst: 08-04-04 21:44
door LuvdaTossa
Die van ons is nog net eens 3 weken en heeft al een chip Haha!.... Tja als de VA dan toch langs komt, dan gelijk alles maar chippen! Scheelt weer 50 euro voorrijdkosten......

Link naar dit berichtGeplaatst: 08-04-04 23:21
door Alane
ik dacht dat de eu procedure/beslissing/stemming was om een I&R regeling te treffen die voor de gehele EU zou gelden?
Daarnaast zou er een overgangsregeling moeten zijn omdat er veulens gespeend kunnen zijn die dus niet gechipt zijn....
Lijkt me trouwens sterk dat voorzitters op een overleg iets te beslissen hebben (maar dat terzijde)

Link naar dit berichtGeplaatst: 08-04-04 23:33
door epoka
De chipverplichting voor honden en katten is plotseling afgeschaft door minister Veerman, aldus publicatie in de Staatscourant.
Op mijn vraag aan de EU wanneer het besluit voor paarden zou worden genomen kreeg ik het volgende antwoord.

Wij hebben uw bericht in goede orde ontvangen. In antwoord op uw vraag kunnen wij u meedelen dat de transponder reeds als identificatiemiddel geldt voor het verkeer van huisdieren tussen de lidstaten, zij het dat een overgangsperiode van 8 jaar voorzien is. Echter de Verordening (EG) nr. 998/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het niet-commerciƫle verkeer van gezelschapsdieren en houdende wijziging van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad is volgens Bijlage 1 niet toepasbaar op paarden. U vindt deze informatie op de website van het directoraat-generaal (DG) Gezondheid en consumentenbescherming met adres:
http://europa.eu.int/comm/food/animal/i ... dex_en.htm

En let op!!!! NIET toepasbaar op paarden!!!!
Transponder geldt reeds= ja het kan.
Wordt er verwezen naar honden en katten, wat niet meer verplicht is.
Hoezo verwarrend?????

Link naar dit berichtGeplaatst: 09-04-04 04:27
door Botervlieg
Laatste nieuws voor anti-chippers, overgenomen
van de NVVR-mailinglist:Citaat:
Van www.invisio.nl/antichip/:

"Als u slachtoffer bent van het 'gat' dat nu even gevallen is door het
invoeren van de chipverplichting maar het nog ontbreken van de
ontheffingsprocedure: heb nog even geduld. Er wordt keihard gewerkt aan die
procedure en we hopen binnen een paar weken hierover te kunnen berichten.
We realiseren ons dat dit voor m.n. wedstrijdruiters heel vervelend is, maar
geloof ons, we doen samen met het PVE ons uiterste best het zo snel mogelijk
in orde te krijgen.
U mag natuurlijk alvast wel een verzoek om ontheffing indienen bij het PVE."

Als het goed is, is de procedure voor 1 mei officieel.

Met vriendelijke groeten,
Dorien
www.invisio.nl/antichip

Link naar dit berichtGeplaatst: 09-04-04 06:22
door ceasario
LuvdaTossa schreef:
Die van ons is nog net eens 3 weken en heeft al een chip Haha!.... Tja als de VA dan toch langs komt, dan gelijk alles maar chippen! Scheelt weer 50 euro voorrijdkosten......


We hebben dat probleem niet.
Veulens hebben een Duits paspoort bij hun Duitse afkomst.
Geven de voorkeur aan orgineel, dan aan namaak. Knipoog

Link naar dit berichtGeplaatst: 09-04-04 11:11
door Dees
Ik heb een enter en een twenter die niet voorzien zijn van chip. Uiteindelijk wil ik er wel de sport mee in, al is het maar op regionaal niveau.

De praktijk van een gelukte chipplaatsing is dat ik eenmalig circa 75 euro kwijt ben, en daarna nooit weer iets bij controle enzo.
Maar wat is de praktijk als mijn paarden niet gechipt worden; wat kost die DNA registratie en zijn er kosten aan verbonden als ik registratiecontroleurs tegenkom?

Een kleine meerprijs vind ik prima, ik bespaar mijn paarden graag die chip. Maar het wordt natuurlijk wel erg lastig als ik elke keer in de lastige papieren kom bij controle als de controleur alleen maar met een chiplezer kan omgaan....
Iemand daar al ervaring mee?

Link naar dit berichtGeplaatst: 09-04-04 11:17
door Cassidy
Voor het stamboek van mijn paarden moet ik sowieso al DNA laten registreren dus dat is dan niet met extra kosten verbonden. En ik ga iig NIET chippen, ontheffing is al aangevraagd.

Link naar dit berichtGeplaatst: 09-04-04 11:25
door Botervlieg
Dees schreef:

Maar wat is de praktijk als mijn paarden niet gechipt worden; wat kost die DNA registratie en zijn er kosten aan verbonden als ik registratiecontroleurs tegenkom?

Een kleine meerprijs vind ik prima, ik bespaar mijn paarden graag die chip.Kost maar iets van 5 of 10 euro meer.

Is vast wel te vinden op www.invisio.nl/antichip OK dan!

Link naar dit berichtGeplaatst: 09-04-04 11:45
door petraaken
Tja bij het NRPS hebben ze in elk geval ook het DNA van al mijn merries. Haren moeten opsturen vorig van Sultana en Ramona voor Dna onderzoek en dit jaar moest ik haren opsturen van Roxette ook voor DNA onderzoek en dat ivm met de goedkeuring van Radetzky. De mijne zijn alle 3 gechipt en ik ondervind daarvan geen problemen. De 2 volwassen merries zijn gechipt op de keuringen en Radetzky ook op de keuring van 2001. Ramona is gechipt door mijn eigen DA. Voor wie fokt vragen waarschijnlijk de meeste stamboeken nu haren voor DNA onderzoek. Hoe het voor de anderen gaat weet ik niet.

Link naar dit berichtGeplaatst: 10-04-04 12:24
door robbie
Wie weet eigenlijk hoe het zit met het slachten van je paard? Want volgens mij heb ik op die site (nl-paspoort) gelezen dat die pas vanaf 2005 gechipt hoeven worden, maar als je ze vervoert moeten ze toch al een chip hebben?! Verward Dus hoe zit dat dan? Want als ik mn paard wil laten slachten zal ik toch eerst over de weg heen moeten!