APS: MINLNV: Wijziging mest en evenementen Vogelpe

Moderators: Warboel, Essie73, MirandaT

Antwoord op onderwerpPlaats een reactie
 
 
Tyrza

Berichten: 10878
Geregistreerd: 11-03-03

APS: MINLNV: Wijziging mest en evenementen Vogelpe

Link naar dit bericht Geplaatst door de TopicStarter: 12-05-03 18:55 Tip de Nieuwsredactie

Origineel persbericht. WIJZIGING MEST EN EVENEMENTEN VOGELPEST Inleiding Met deze regeling worden de Regeling vervoersbeperkingsgebieden pluimvee 2003 en de Tijdelijke regeling vervoers- en exportverbod pluimvee 2003 I gewijzigd. Met deze wijzigingen worden de voorzieningen die zijn getroffen voor het vervoer en de aanwending van dierlijke mest enigszins gewijzigd en wordt het verbod op het houden van evenementen aangepast. Mest Omdat is gebleken dat de mest van niet AI-gevoelige dieren afkomstig van besmet of verdacht verklaarde bedrijven nauwelijks veterinaire risico.s met zich brengt en de mestopslagen van deze bedrijven overvol zijn, is besloten, teneinde voor dit probleem een oplossing te bieden en veterinaire risico.s te voorkomen, ook het vervoer en de aanwending van deze mest onder voorwaarden mogelijk te maken. Tevens wordt met deze regeling mogelijk dat vloeibare mest, niet zijnde mest van AI-gevoelige dieren, van het bedrijf wordt afgevoerd naar een locatie waar de mest wordt opgeslagen in afgesloten silo.s. Deze voorziening wordt getroffen voor zowel de bedrijven in de vervoerbeperkingsgebieden (artikel I, onderdeel A, onder 2), als de bedrijven in de rest van Nederland (artikel II, onderdeel A, onder 3), met dien verstande dat dit vervoer slechts plaatsvindt binnen de compartimentsgrenzen. De vervoermiddelen die betrokken zijn bij het vervoer van de mest van het bedrijf en de werktuigen die betrokken zijn bij de aanwending van de mest, worden voor het vervoer, onderscheidenlijk de aanwending, alsook na het vervoer, onderscheidenlijk de aanwending, gereinigd en ontsmet overeenkomstig een door de directeur van de Voedsel en Waren Autoriteit goedgekeurd protocol. Tevens wordt met deze regeling verduidelijkt dat mest, niet zijnde mest van AI-gevoelige dieren, zowel in de vervoersbeperkingsgebieden, als in de compartimenten C, D, E, F,en H volgens de emissie-arme aanwendingsmethoden als beschreven in bijlage II van het Besluit gebruik meststoffen (hierna: besluit) moet worden aangewend, met dien verstande dat de mest te allen tijde in een- en- dezelfde werkgang als het uitrijden moet geschieden (artikelen I, onderdeel A, onder 1, en II, onderdeel A, onder 2). Om veterinaire risico.s zoveel mogelijk te beperken, is besloten dat in de compartimenten C en D vloeibare pluimveemest nog slechts mag worden aangewend wanneer de mest direct onder het grondoppervlak wordt gebracht dan wel in een-en- dezelfde werkgang wordt ondergewerkt. Met deze wijziging is het dus niet meer mogelijk om op grasland in de compartimenten C en D vloeibare pluimveemest aan te wenden, overeenkomstig de emissie-arme aanwendingsmethoden voor grasland van bijlage II van het eerdergenoemde besluit. Deze wijziging is in deze regeling opgenomen in artikel II, onderdeel A, onder 1. In de overige compartimenten is het gebruik van vloeibare pluimveemest nog steeds niet toegestaan. Evenementen Op grond van de Tijdelijke regeling vervoers- en exportverbod pluimvee 2003 I zijn in de compartimenten A, B, E, F en G markten, verkopingen, veilingen, tentoonstellingen, keuringen en andere evenementen verboden. In de compartimenten C, D en H zijn evenementen toegestaan voor zover de deelnemende eenhoevigen en evenhoevigen afkomstig zijn uit die compartimenten. Met de onderhavige regeling wordt het organiseren van markten, verkopingen, veilingen, tentoonstellingen, keuringen en andere evenementen eveneens toegestaan voor compartiment F (artikel II, onderdeel B, onder 1). Tevens wordt de deelname aan de evenementen verruimd. Zo wordt naast deelname van de eenhoevigen en evenhoevigen uit de compartimenten C, D, F en H, ook deelname toegestaan van eenhoevigen en evenhoevigen afkomstig van bedrijven uit de compartimenten A, B, E en G, voor zover deze afkomstig zijn van plaatsen waar geen AI-gevoelige dieren worden gehouden. Tevens is deelname van eenhoevigen en evenhoevigen uit het buitenland toegestaan, waarbij geldt dat eigenaar van het betreffende dier zelf verantwoordelijk is voor de terugkeer van het dier naar het betreffende land (artikel II, onderdeel B, onder 2). De beperkingen van de Regeling vervoersbeperkingsgebieden pluimvee 2003 en de Regeling compartimentering AI-gevoelige dieren 2003 blijven onverkort van kracht en derhalve zijn evenementen in de vervoersbeperkingsgebieden en deelname van eenhoevigen en evenhoevigen afkomstig van de gemengde bedrijven uit die vervoersbeperkingsgebieden verboden. Voorafgaand aan het vervoer van de dieren naar en van de evenementen dienen de vervoermiddelen te worden gereinigd en ontsmet. De organisatie van het betreffende evenement zal er derhalve voor zorg dienen te dragen dat op de locatie van het evenement mogelijkheid is tot reiniging en ontsmetting van de vervoermiddelen. Naast de landelijke versoepeling van het evenementenverbod worden er voor twee internationale paardensportevenementen in compartiment E ontheffingen verleend. No. TRCJZ/2003/4019 Directie Juridische Zaken DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ, Gelet op artikel 10, eerste lid, van Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zootechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en produkten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG L 224), en Richtlijn 92/40/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 19 mei tot vaststelling van communautaire maatregelen voor de bestrijding van aviaire influenza (PbEG L 167), en de artikelen 17, 30, eerste lid, en 31 van de Gezondheids- en welzijnwet voor dieren; BESLUIT: Artikel I De Regeling vervoersbeperkingsgebieden pluimvee 2003 wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 3a wordt als volgt gewijzigd: 1. Het vijfde lid komt te luiden: 5. Het verbod, bedoeld in het eerste lid in samenhang met het tweede lid, is niet van toepassing op het vervoer en de aanwending van mest, niet zijnde mest van AI-gevoelige dieren, mits is voldaan aan elk van de volgende voorwaarden: a. de mest is niet gemengd met mest van AI-gevoelige dieren; b. de mest wordt, indien het steekvaste mest betreft, tegelijkertijd met het uitrijden ondergewerkt of, indien het vloeibare mest betreft, aangewend overeenkomstig bijlage II, punten 2 en 3, onderdeel a, onder 1e, van het Besluit gebruik meststoffen, danwel tegelijkertijd met het uitrijden ondergewerkt; c. de te gebruiken werktuigen zijn voor gebruik gereinigd en ontsmet volgens een door de directeur van de Voedsel en Waren Autoriteit, onderdeel Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees, goedgekeurd protocol zoals bekendgemaakt op www.minlnv.nl/rvv; d. de voor de mestaanwending te gebruiken werktuigen worden telkens, ingeval tussentijds vervoer moet plaatsvinden over de openbare weg, voor het vervoer alsook onmiddellijk na de beeindiging van de werkzaamheden gereinigd en ontsmet volgens het eerdergenoemde protocol; e. de voor de mestaanwending te gebruiken werktuigen bevatten, ingeval van vervoer over de openbare weg, geen meststoffen; f. vervoer van mest tussen het erf en de percelen van het betrokken bedrijf via de openbare weg blijft tot een minimum aantal vervoersbewegingen beperkt en vindt uitsluitend plaats door middel van een vervoermiddel met een gesloten tank danwel een gesloten container; g. het vervoermiddel wordt voor en na het vervoer gereinigd en ontsmet overeenkomstig een door de eerdergenoemde directeur goedgekeurd protocol, zoals bekendgemaakt op www.minlnv.nl/rvv. 2. Het volgende lid wordt toegevoegd: 6. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, onder b, is niet van toepassing op het rechtstreekse vervoer van vloeibare dierlijke mest, niet zijnde mest van AI-gevoelige dieren, naar een locatie waar de mest wordt opgeslagen, mits is voldaan aan de voorwaarden, genoemd in het vijfde lid, onderdelen a en g. Opslag van de mest geschiedt in een afgesloten silo. B Aan artikel 8a wordt het volgende lid toegevoegd: 6. Artikel 8 is niet van toepassing op het vervoer en de aanwending van dierlijke mest, niet zijnde mest van AI-gevoelige dieren, overeenkomstig artikel 3a, van een bedrijf, indien: a. de AI-gevoelige dieren ingevolge artikel 22, eerste lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren zijn gedood en vervolgens van het bedrijf zijn afgevoerd; en b. de gebouwen na de afvoer, bedoeld onder a, ten genoegen van de directeur Voedsel en Waren Autoriteit, onderdeel Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees, zijn ontsmet. Artikel II De Tijdelijke regeling vervoer- en exportverbod pluimvee 2003 I wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 3a, wordt als volgt gewijzigd: 1. Het vijfde lid, onderdeel b, onder 2. , komt te luiden: 2. de mest wordt direct onder het grondoppervlak gebracht danwel tegelijkertijd met het uitrijden ondergewerkt. 2. Het achtste lid komt te luiden: 8. In afwijking van het eerste en tweede lid, is het toegestaan om dierlijke mest, niet zijnde mest van AI-gevoelige dieren, te vervoeren binnen onderscheidenlijk compartiment C, D, E, F of H en aan te wenden op een binnen hetzelfde compartiment gelegen bedrijf, mits: a. de mest niet is gemengd met mest van AI-gevoelige dieren; b. de mest wordt aangewend overeenkomstig bijlage II, punten 2 en 3, onderdeel a, onder 1e, van het Besluit gebruik meststoffen danwel tegelijkertijd met het uitrijden wordt ondergewerkt; en c. is voldaan aan de voorwaarden genoemd in het vijfde lid, onderdeel b, onder 3. tot en met 7.. 3. Na het achtste lid wordt een negende lid toegevoegd, luidende: 9. In afwijking van het eerste lid, onderdeel b, is het toegestaan om vloeibare mest, niet zijnde mest van AI-gevoelige dieren, te vervoeren binnen onderscheidenlijk compartiment C, D, E, F of H naar een binnen hetzelfde compartiment gelegen opslaglocatie, mits het vervoermiddel voor het vervoer alsook na het vervoer wordt gereinigd en ontsmet overeenkomstig een door de directeur van de Voedsel en Waren Autoriteit, onderdeel Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees, goedgekeurd protocol. Opslag van de mest geschiedt in afgesloten silo.s. B Artikel 3d wordt als volgt gewijzigd: 1. In het eerste lid komt .F. te vervallen. 2. Het derde lid komt als volgt te luiden: 3. In de compartimenten C, D, F en H is het verboden met e enhoevigen of evenhoevigen deel te nemen aan markten, verkopingen, veilingen, tentoonstellingen, keuringen of andere evenementen, tenzij de e enhoevigen of evenhoevigen afkomstig zijn van: - buiten Nederland; - de compartimenten C, D, F of H, of - een bedrijf waar geen AI-gevoelige dieren worden gehouden gelegen in de compartimenten A, B, E of G, en de vervoermiddelen die worden gebruikt voor het vervoer van de dieren, voorafgaand aan het vervoer naar en van het betreffende evenement worden gereinigd en ontsmet, overeenkomstig een door de directeur van de Voedsel en Waren Autoriteit, onderdeel Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees, goedgekeurd protocol, zoals bekendgemaakt op www.minlnv.nl/rvv. C Artikel 7, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd: 1. In onderdeel a wordt .de artikelen 3a, vijfde, zesde en zevende lid. vervangen door: de artikelen 3a, vijfde, zesde, zevende, achtste en negende lid. 2. In onderdeel b wordt .de artikelen 3a, vijfde, zesde en zevende lid. vervangen door: de artikelen 3a, vijfde, zesde, zevende, achtste en negende lid. D In artikel 7a, eerste lid, wordt het zinsdeel .de compartimenten E en F. vervangen door: compartiment E. Artikel III Deze regeling wordt aan de media bekend gemaakt en treedt op 12 mei om 18:00 uur in werking. Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER, EN VISSERIJ, ANP Pers Support, de redactie van het ANP is niet verantwoordelijk voor de inhoud


Antwoord op onderwerpPlaats een reactie

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Chrizta, Eske_B, Googlebot, hoogendroog, Moratoetje, Saintelette, Spekkie01 en 24 bezoekers